Параграф22 Daily

§22 Новини

Провериха строителни дейности на брега на Варненското езеро

След сигнал за застрояване на брега на Варненско езеро в с. Казашко, община Варна, днес беше извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“. При проверката е констатирано изграждане на две постройки и бетонна стена (с височина около 1 м) в поземлен имот, частна собственост и понтонна конструкция.

След справка в Регистъра на защитените природни обекти в териториалния обхват на РИОСВ-Варна и цифровата информационна система за защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000, е установено, че територията не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона за опазване на дивите птици „Варненско-Белославско езеро“ (обявена със Заповед от 2012 г. на министъра на околната среда и водите).

След заснемане на терен с GPS устройство е установено, че констатираните строежи (бетонна стена и две постройки) попадат изцяло в регулационния план на варненското село Казашко, сочи БНР.

За имота през 2014 г. РИОСВ – Варна е издала Решение за преценяване необходимостта от извършване  на оценка на въздействието върху околната среда за жилищно строителство с характер „да не се извършва ОВОС“.

За изграждане на модулна, понтонна конструкция, закрепена с котви към дъното на Варненско езеро, през 2014 г. от БДЧР е издадено разрешително за ползване на воден обект с титуляр „ХХМ“ ЕООД, гр. Варна. Понтонната конструкция е разположена във водите на  Варненско езеро и не е трайно закрепена (бетонирана) към брега на езерото.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ не е издавала разрешителни по реда на Закона за водите за брегоукрепване или съпътстващи дейности в обхвата на разглеждания обект, съобщават от пресцентъра на екоинспекцията във Варна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във