Параграф22 Daily

§22 Новини

Публичната държавна собственост върху речните острови не е противоконституционна

Текстът на чл. 12 от Закона за водите, който определя като публична държавна собственост островите в реките, не е противоконституционен. Това единодушно реши Конституционният съд днес по дело №4/2014 г., образувано по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд(ВКС), научи "Правен свят". Искането е за обявяване на чл. 12 от закона за противоконституционен като противоречащ на чл. 17,ал. 1 ал. 3 и ал. 5 от Конституцията, който защитава правото на наследяване, обявява частната собственост за неприкосновена и допуска принудително отчуждаване само в изключителни случаи и въз основа на закон.


Текстът на чл. 12 от Закона за водите гласи:


1. Публична държавна собственост са островите и земите, образувани в резултат на естествени процеси, настъпили в реките, водоемите и островите във вътрешните морски води и териториалното море


2. Публична държавна собственост са морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав.


Проблемът, на който съставът на ВКС се натъква, е свързан с реституционно дело, при което на наследниците на бивши собственици е била възстановена собствеността върху остров в река Марица, придобита още в началото на миналия век. Конфликтът, според ВКС се състои в това, че едва през 1999 г. с настоящия закон за водите за първи път собствеността върху речните острови е обявена за публична държавна собственост. Разпоредбата представлява първично придобивно основание за държавата, като с приемането й островите стават държавна собственост, без значение дали преди това са имали друг собственик, пише в искането на тричленния състав на ВКС. Така тази разпоредба има ефект на одържавяване по отношение на тези земи, попадащи върху острови, които преди приемането на Закона за водите от 1999 г. са били възстановени на физически лица по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В това, според състава на ВКС, се състои противоречието с чл. 17 от Конституцията.


Според КС обаче в случая няма противоконституционност, доколкото текстът на Закона за водите действа занапред - след приемането му и влизането му в сила от 28 януари 2009 г. В този смисъл той не засяга правата на гражданите с възстановено право на собственост преди влизането на закона в сила.Докладчик по делото е Красен Стойчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във