Параграф22 Daily

§22 Новини

Пуснаха за обсъждане нова наредба за заплащане на труда в МВР

Вътрешното министерство внесе в портала за обществени консултации на Министерския съвет проект на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР.

Сред мотивите на вносителите е записано, че изготвянето на проекта е продиктувано от желанието да се усъвършенства нормативната уредба в МВР, свързана с полагането на труд от държавните служители в министерството. Анализът е установил, че има пропуски в досегашния регламент по отношение служителите, работещи на смени. МВР-шефът е определил 14-дневен срок за обсъждане на проекта.

С новата наредба се въвежда правилото, че при изготвянето на графиците за служителите, работещи на смени и разпределянето на работните смени в тях, сборът от работните часове по графика на служителя за тримесечния период не трябва да е по-голям от нормата за продължителност на работното време. Дефинира се и понятието "норма за продължителност на работното време за тримесечен период". Текст от наредбата например посочва, че когато служител, работещ на смени през целия или през част от отчетния период е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от броя на работните дни по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар.

Въвеждат се общите положения по отношение продължителност на работното време. Така са спазени изискванията на чл. 187 от Закона за МВР, според който нормалната продължителност на работното време е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица;
забранено е положения труд извън редовното работно време да надвишава 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно; предоставя се възможност за полагане на извънреден труд над ограниченията от 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно при писмено съгласие от служителя.

Редът за полагане на труд извън редовното работно време се регламентира в раздел IV от проекта за наредба. Държавните служители могат да полагат труд извън редовното работно време въз основа на заповед, като са определени длъжностните лица, които имат право да ги издават и сроковете за издаването им. Предвидено е работното време на държавните служители, работещи на ненормиран работен ден, да се отчита в работни дни - подневно, като часовете положен труд извън редовното работно време да се отчитат ежемесечно в часове за месеца, в който са положени, а работното време на държавните служители, работещи на смени, да се изчислява и отчита в часове, сумирано за едномесечен период.

Вносителите на наредбата са установили, че през 2017 г. начислените разходи на месечна основа за допълнителен нощен труд са около 340 000 лева месечно без осигурителни вноски или около 592 000 лева месечно с включени осигурителни вноски. Начислените разходи на месечна основа през 2018 г. са около 235 000 лева месечно без осигурителни вноски или около 410 000 лева с включени осигурителни вноски. През 2019 г. са начислени разходи за около 240 000 лева месечно без осигурителни вноски или около 420 000 лева с включени осигурителни вноски. Според анализите през 2020 г. допълнителното възнаграждение за нощен труд се очаква да е в размер на около 240 000 лева месечно без осигурителни вноски или около 420 000 лева месечно с включени осигурителни вноски.

Що се отнася до допълнителното възнаграждение за времето на разположение, цифрите за последните три години са следните:
Начислените разходи на месечна основа през 2017 г. са около 50 000 лева без осигурителни вноски или около 87 000 лева месечно с включени осигурителни вноски.
Начислените разходи на месечна основа през 2018 г. са около 57 000 лв./м. без осигурителни вноски или около 100 000 лв./м. с включени осигурителни вноски.
Начислените разходи на месечна основа през 2019 г. (до 30.11.2019 г.) са около 50 000 лв./м. без осигурителни вноски или около 87 000 лв./м. с включени осигурителни вноски.

Очакваният разход през следващата година за допълнителното възнаграждение за времето на разположение се очаква да е в размер около 240 000 лв./м. без осигурителни вноски или 420 000 лв./м. с включени осигурителни вноски.

За допълнително възнаграждение за извънреден труд през 2017 г. са начислени разходи за около 1 800 000 лева месечно без осигурителни вноски или около 3 100 000 лева с включени осигурителни вноски. През 2018 г. те са били съответно 2 400 000 лева без осигурителни вноски или около 4 100 000 лева с включени осигурителни вноски. През 2019 г. разходите са около 2 200 000 лева без осигурителни вноски или около 3 900 000 лева с включени осигурителни вноски. Очакванията са през 2020 г. за допълнителното възнаграждение за извънреден труд да се похарчат около 2 500 000 лева за един месец без осигурителни вноски или 4 350 000 лева месечно с включени осигурителни вноски.

За труд на официални празници през 2017 г. са изразходвани около 1 100 000 лева месечно без осигурителни вноски или около 1 900 000 лева с включени осигурителни вноски. През 2018 г. разходите са били около 1 300 000 лева месечно без осигурителни вноски или около 2 300 000 лева с включени осигурителни вноски. За 2019 г. начислените разходи са около 1 700 000 лева месечно без осигурителни вноски или около 2 900 000 лева с включени осигурителни вноски. Очакванията са през 2020 г. разходите да са около 2 100 000 лева месечно без осигурителни вноски или 3 654 000 лева с включени осигурителни вноски.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във