Параграф22 Daily

§22 Новини

Радослава Маждракова e председател на Районен съд – Казанлък

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 13 гласа „за“ Радослава Маждракова за административен ръководител – председател на Районен съд – Казанлък.

Тя има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В периода 1998 г. – 1999 г. е била съдия в Районен съд – Севлиево, след което до 2015 г. е съдия в Районен съд – Казанлък. На 21.05.2015 г. встъпва в първия си мандат на административен ръководител, а към момента е изпълняващ тези функции. Дългогодишният ѝ юридически стаж и натрупаният административен опит при вземане на стратегически и отговорни решения, свързани с пряката правораздавателна дейност на съда и с управлението на собствеността, финансовите и човешки ресурси, я мотивират да кандидатства за втори управленски мандат в най-натоварения съд в страната. Тя има подкрепата на Общото събрание на съда. Като приоритетни цели набелязва отстояването на бързо и качествено правосъдие и усъвършенстване на организацията на работа на съда, непрекъснатото повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители, осигуряването на максимален и ефективен достъп до правосъдие, включително чрез въвеждане на електронното правосъдие, подобряване на материално-техническата база на съда, утвърждаване на ролята на Общото събрание на съдиите при приемане на решения за подобряване на организацията на работа. Кандидатът ще работи за повишаване на качеството на съдебната дейност чрез обсъждане на съдебната практика на ВКС и на въззивната инстанция от съдиите в Районен съд - Казанлък, провеждане на съвместни събрания на магистратите на районните съдилища от съдебния окръг, както и с Окръжен съд и Административен съд – Стара Загора.

Въпроси към съдия Маждракова поставиха Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева и Олга Керелска – членове на ВСС, относно специализацията и натовареността на наказателните и гражданските съдии, оптималното натоварване на наказателен съдия за качествено правораздаване, направеното от Общото събрание на съдиите разпределение на граждански дела за решаване от наказателни съдии, за потребността на съда от още една длъжност „съдия“, както и за затруднения при работа с ЕИСС.

Подкрепа за кандидата заявиха Цветинка Пашкунова и Красимир Шекерджиев – членове на ВСС, като акцентираха на нейния висок професионализъм, на проявените етични и лидерски качества, на създадената организация в съда за преодоляване на проблемите с натовареността, както и на резултатите от нейния успешен първи управленски мандат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във