Параграф22 Daily

§22 Новини

Разкриването на банкова тайна срещу искане от орган на държава-членка на ЕС

Въвежда се специална разпоредба за разкриване на банкова тайна на български граждани - такъв регламент е предвиден в Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. и от 1 януари 2013 година.


Разкриването на банкова тайна ще става, само когато е поискана такава информация от компетентен орган на друга държава-членка на ЕС. И в момента по смисъла на чл. 143 от ДОПК може да се предоставя такава информация, но само в случаите на обмен информация на основание подписана от България спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).


В новата ал. 6 в чл. 143е от ДОПК са уредени случаите, в които данъчна администрация на държава-членка изпраща запитване и съответно изисква разкриване на информация за банковите сметки на български граждани. Има се предвид случаи, отнасящи се по смисъла на Закона за кредитните институции, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и по смисъла на друга разпоредба на българското законодателство за опазване на поверителността на парични фондове, финансови активи и друга собственост.


С новото изискване за разкриване на банковата тайна се въвеждат и допълнителни задължения на НОИ и Агенцията по вписвания да предоставят информация на НАП всяка година до 30 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във