Параграф22 Daily

§22 Новини

Решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 10 гласа „за“ избра Невена Йосифова Илиева за административен ръководител на Районна прокуратура – Варна.

Прокурор Илиева има над 20 години юридически стаж. Професионалната ѝ кариера започва като следовател през 1998 г. Считано от 01.04.2006 г. е назначена на длъжност „прокурор“ в РП – Девня, а в периода 27.07.2016 г. – 31.12.2019 г. е неин „административен ръководител – районен прокурор“. Към настоящия момент, след преназначаване на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, е прокурор в Районна прокуратура – Варна.

Прокурор Илиева притежава ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Анна Георгиева Панталеева – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, не е извършила дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт и не ѝ наложи дисциплинарно наказание.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ Румен Емилов Киров – следовател, завеждащ специализиран отдел 03 „Стопански“ на Национална следствена служба, Снежанка Стоименова Минкова – следовател в Национална следствена служба и Петър Георгиев Георгиев – освободен от заеманата длъжност завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, считано от 10.02.2020 г., с отличия „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявеният от тях висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Колегията освободи на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Румен Емилов Киров – следовател, завеждащ специализиран отдел 03 „Стопански“ на Национална следствена служба, считано от 14.02.2020 г. и Снежанка Стоименова Минкова – следовател в Национална следствена служба, считано от 19.02.2020 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Ангел Демирев Кънев – прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП“.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Емил Велков Петров– заместник на административния ръководител – заместник градски прокурор на Софийска градска прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във