Параграф22 Daily

§22 Новини

Резюме на доклада на ПРБ, представен от Иван Гешев пред Комисията по правните въпроси в парламента

Във връзка с това правомощие на НС в своето Решение №6 от 6 юни 2017г. Конституционният съд по КД №15/2016г. е приел, че в обхвата на израза „други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика“ по смисъла на чл.84, т.16, изр.2 от Конституцията се включват различни обобщени и аналитични доклади относно осъществяваната дейност на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика. Тези доклади са различни по време и/или съдържание от годишните доклади по чл.84, т.16, изречение първо от Конституцията, и са предназначени да съдействат за упражняване на конституционните правомощия на Народното събрание.

Народното събрание не може да изисква от главния прокурор доклад относно дейността на прокуратурата по конкретно наказателно производство.

Въведената със Закона за съдебната власт периодичност (на тримесечие, на шестмесечие и годишно) за предоставяне на информация за образуването движението и приключването на преписките, и за водените разследвания от Прокуратурата, както и съгласно утвърдените с Указанието за организация на информационната дейност в ПРБ, не позволява в настоящия доклад да бъде направен сравнителен анализ, поради несъвпадане на отчетните периоди (каквото се прави при шестмесечие и в годишните доклади).

Данните за дейността на Прокуратурата през периода 01.01. – 31.08.2020 г., по основни видове дейност и по основни показатели, са следните:

Наблюдавани са 162 821 преписки, от които новообразуваните са 142 112, съставляващи 87.3% спрямо общо наблюдаваните. Делът на решените 151199 преписки спрямо наблюдаваните е 92.9%. Висок е делът на решените преписки в законовия срок – до 1 месец – 99.2%;

От получените и образувани, през отчитания период, преписки по надзора за законност в териториалните прокуратури решени са 93.4%.

Наблюдаваните досъдебни производства са 147275, от които новообразувани са 62042, или 42.1% от наблюдаваните през периода. В края на периода, разследването е приключило по 45.5% от наблюдаваните досъдебни производства, като 99.7% от тях са приключени в законов срок. Решените досъдебни производства са 91335 и съставляват 62% от общо наблюдаваните.

В съда са внесени 18351 досъдебни производства с 18498 прокурорски актове, като по видове се разпределят както следва: обвинителни актове – 9991 или 54%, внесени спрямо 11489 лица; споразумения – 5849 или 31.6% спрямо 6120 лица; постановления с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78а НК – 2658 или 14.4% спрямо 2757 лица.

От внесените в съда 18 351 досъдебни производства през периода 01.01. – 31.08.2020г., върнатите дела на прокуратурата съставляват 2.9%.

В почти половината от случаите (42.6%) от прокурорите са подадени протести срещу връщането на делата от съда. В 25.7% подадените протести са уважени от съда.

Три окръжни и 20 районни прокуратури нямат върнати от съда дела.

От предадените на съд 20366 лица, 84.2% са осъдени и санкционирани, с влязъл в сила съдебен акт.

Оправданите лица, с влязъл в сила съдебен акт, съставляват 1.9% от всички лица с влязъл в сила съдебен акт за отчитания период.

През отчитания период в 14 окръжни прокуратури и в 19 районни прокуратури няма оправдани лица, с влязъл в сила съдебен акт.

Съобразно данните за работата на прокуратурата по делата от особен обществен интерес[1] за осеммесечния период на 2020 г., относителният дял на решените спрямо наблюдаваните ДП е 48.9%. Внесените в съда прокурорски актове съставляват 33.5% от решените наказателни производства, образувани за престъпления от особен обществен интерес.

Делът на върнатите от съда наказателни дела спрямо общо внесените прокурорски актове по тях, за наблюдавания период, е 3.4%.

Осъдени с влязъл в сила съдебен акт са 2948 лица, като оправданите лица, с влязъл в сила съдебен акт, съставляват 2.4% от всички лица, с влязъл в сила съдебен акт, постановен по дела от особен обществен интерес.

През осеммесечния отчетен период в прокуратурите от страната са наблюдавани общо 2282 досъдебни производства за корупция, от които 525 са новообразувани.

Решени са 773 ДП, което съставлява 33.9% от наблюдаваните досъдебни производства. В съда са внесени 226 прокурорски акта, което е 29.2% от общо решените досъдебни производства, образувани за корупция. На съд са предадени общо 283 лица.

През отчетния период от съда на прокуратурата са върнати 30 дела, образувани за корупционни престъпления, което съставлява 13.3% от внесените в съда прокурорски актове по този вид дела.

С влязъл в сила съдебен акт са осъдени и санкционирани 156 лица и са оправдани 22 лица, като делът им спрямо всички лица с влязъл в сила съдебен акт по дела, образувани за корупция е 12.4%.

През периода 01.01.– 31.08.2020 г., броят на наблюдаваните преписки във ВКП е 28411, като от тях новообразувани са 13794. Решени са 26855 преписки, което съставлява 94.5% от общо наблюдаваните преписки. От общо решените преписки 99.1% са решени в срок до 1 месец.

На специален надзор са взети 110 досъдебни производства.

Висок е делът на решените, спрямо общия брой получени и образувани преписки във ВАП – 95.6%.

През периода следователите в НСлС, следствените отдели в окръжните прокуратури, Софийската градска прокуратура и Специализираната прокуратура са разследвали общо 7739 досъдебни производства. Приключено е разследването по 2684 досъдебни производства, от които с мнение за съд – 545 дела, което съставлява 20.3% от общо приключените ДП.

Няколко основни фактора предопределят в значителна степен насоките и интензитета на усилията в дейността на ПРБ през обсъждания период:


 • Началото му съвпада със започването на мандата на новоизбрания главен прокурор и процеса на формиране на екипа на ръководството на прокуратурата, което предпоставя във времето извършването на преглед и организация на дейността по актуализация и оптимизация на вътрешните актове и структурата, с оглед създаване на условия за реализация на формулираните приоритети в концепцията на главния прокурор.

 • От особено значение е кризисното разпространение на пандемията, причинена от COVID – 19. Във връзка с въведените от 13 март 2020 г. извънредни мерки със заповед на главния прокурор е формиран щаб в прокуратурата и е създадена организация в териториалните прокуратури за уведомяване на ВКП за всяко образувано досъдебно производство по чл. 355 НК, чл. 326 НК и други престъпни състави във връзка с правилата и мерките в условията на извънредно положение, както и вземането му на специален надзор (за периода от м. март до края на м. август 2020 г. са образувани 3009 ДП за престъпления по чл. 355 от НК, касаещи нарушаване на противоепидемични мерки в условията на епидемия/пандемия).
   Активизирана е дейността за противодействие на престъпността в следните насоки:


 • Със заповед на главния прокурор още на 21.01.2020г. е създадена организация за осъществяване на ефективен контрол по противодействие на престъпността, чрез разкриване на цялостната престъпна дейност и ускоряване на разследването по две и повече досъдебни производства срещу един и същ обвиняем. В резултат на това само за първите пет месеца от наблюдаваните общо 2114 дела от тази категория са приключени 1470, като 1201 от тях са внесени в съда.

 • От началото на годината стартира съвместна инициатива на Прокуратурата на Р България и МВР за провеждане на специализирани полицейски операции (СПО). Създадена е организация на територията на цялата страна за противодействие на битовата престъпност във всичките ѝ проявни форми – кражби, грабежи, измами, посегателства срещу МПС, престъпления, свързани с наркотици и други престъпления. За първите пет месеца са проведени 307 СПО на територията на 441 населени места в 27 области. В хода им са разкрити 497 престъпления, задържани са 941 лица, от тях 269 по досъдебни производства; образувани са 552 досъдебни производства, от тях приключени са 298         , като в съда са внесени 111. В резултат регистрираните престъпления са с 14,5% по – малко в сравнение със същия период на 2019г., като кражбите са с 22% по – малко, грабежите са с 19% по – малко, а посегателствата спрямо МПС са намалени с 13,4%. Особено осезаем е успехът при регистрираните телефонни измами, които за първите пет месеца са намалели с 90,7% спрямо 2019г., с 91,6% спрямо 2018 г. и с 94,1% спрямо 2017 г.

 • По разпореждане на главния прокурор от Министерството на вътрешните работи и от Държавна Агенция „Национална сигурност“ са извършени съвместни проверки за спазване на Закона за управление на отпадъците и на Закона за опазване на околната среда. С разпореждане на главния прокурор е указано осъществяването на засилена методическа и организационна помощ на наблюдаващите прокурори по делата за престъпления свързани с управление на отпадъци, не по установения ред (чл. 353б и сл. от НК), чрез вземането им на специален надзор от апелативните прокуратури.

Предвид голямата обществена значимост на проблема, свързан със замърсяването на околната среда от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на живущите в района, ВАП възложи на министъра на околната среда и водите лична проверка на инсталациите за горене на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД. В резултат на действията на ВАП директорът на РИОСВ – гр. Перник наложи принудителна административна мярка - спиране на приемането и изгарянето на отпадъци в съществуващите горивни инсталации на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД.


 • За повишаване ефективността на противодействието на престъпленията с предмет наркотични вещества, със заповед на главния прокурор е разпоредено на административните ръководители на районните, окръжните и на Софийска градска прокуратура създаването на организация за извършване на системни проверки от съответните им областни дирекции на МВР и териториалните им структури за разкриване и разследване на престъпления с предмет наркотични вещества. Проверките се извършват приоритетно на публични места – в районите на учебни заведения, здравни заведения и заведения за хранене и развлечение, като при образуване на досъдебни производства, наблюдаващите прокурори осигуряват приоритетното им и срочно приключване. В изпълнение на заповедта на главния прокурор са извършени 8623 проверки. В резултат на тях са образувани 3293 досъдебни производства, от които приключени и решени са 2635, като в съда са внесени

 • През последните години е констатирано значително увеличение на пътно – транспортните произшествия след употреба на алкохол и наркотици - до 16 000 през 2017 г., като почти 10 000 от тях са за управление на МПС след употреба на алкохол и наркотици, като същевременно само за няколко години броят на делата за управление на МПС след употреба на наркотични вещества е нараснал многократно  - от 90 броя през 2015г. до около 3000 за 2019г. С оглед тази силно обезпокоителна тенденция ПРБ предприе редица действия - за подобряване на организацията за своевременно и законосъобразно провеждане на необходимите първоначални действия при разследване на транспортни престъпления, както и за повишаване ефективността на взаимодействието между органите на досъдебното производство и координацията с държавните органи по контрол, при започнато разследване за умишлено престъпление по чл. 342, ал. 3 НК и по чл. 343б, ал. 1 – ал. 4 НК, главният прокурор е издал Указания за прилагането на разпоредбите на чл. 53 НК и чл. 72 НПК.

 • За периода са наблюдавани 63 досъдебни производства за неправомерно усвояване на средства от европейски фондове във връзка с изграждането и функционирането на т.нар. „къщи за гости“. По разпореждане на главния прокурор още от началото на годината наблюдаваните производства са взети на специален надзор в апелативните прокуратури, които оказват засилена методическа и организационна помощ.

 • Същевременно е създаден и Експертен съвет на главния прокурор, с оглед подпомагане осъществяването на правомощията му по чл. 126, ал. 2 от Конституцията на Република България, за методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, както и за експертно формулиране на констатирани съществени проблеми при правоприлагането.

         През периода стартира и продължава процесът на анализ на прокурорската практика за извеждане на най - същественитe дефицити в материалното и процесуалното законодателство:


 • Предприети са целенасочени усилия за активизиране на методическата функция, както и за представяне на експертни предложения до органите, разполагащи със законодателна инициатива. През месец май предвид горепосочения тревожен ръст на пътно – транспортните престъпления главният прокурор е сезирал изпълнителната и законодателната власт с експертно предложение за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, в частта му за престъпленията по транспорта, имащо за цел налагането на по – строги наказания и отнемане на превозните средства в полза на държавата. Вчера, на 13 октомври, внесохме експертно предложение за промени в НПК за преодоляване на формализма в наказателния процес и постигане на по – бързо и по – ефективно правосъдие. Подготвя се такова и за промени в НК с оглед актуализиране на престъпните състави, и особено тези за корупционни престъпления.

 • Продължава процесът на подготовка и реализация на последващите етапи от оптимизация на съдебната карта. С решение от 08 юли 2020 г. Прокурорската колегия на ВСС прие предложението на главния прокурор за окрупняване на нови 38 районни прокуратури, което е окончателно одобрено на 09.07.2020г. с решение на Пленума на ВСС, в сила от 01 януари 2021 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във