Параграф22 Daily

§22 Новини

Розалия Шейтанова е председател на Окръжен съд – Пловдив

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 11 гласа „за“ Розалия Красимирова Шейтанова за административен ръководител на Окръжен съд – Пловдив. Другият кандидат - Иван Георгиев Калибацев – административен ръководител на Районен съд – Пловдив, получи 1 глас подкрепа.

Розалия Шейтанова има над 21 години юридически стаж като съдия. Кандидатства за длъжността въз основа на натрупания административен опит като заместник-председател на Районен съд – Асеновград и по заместване на заместник-председателя на Окръжен съд – Пловдив, както и предвид проведените две процедури за избор на административен ръководител. Тя е получила подкрепата на мнозинството – 28 от 37 магистрати, участвали в Общото събрание на Окръжен съд – Пловдив.

Съдия Шейтанова заяви намерение за приемственост в надграждането на добрите практики в Окръжен съд – Пловдив, и в поддържането на добър микроклимат. Посочва се необходимост за продължаване на комплекса от прилагани мерки за подобряване на работата на съдебната власт, повишаване на доверието в нея и гарантиране на правовия ред, включително чрез поддържане на добра комуникация с останалите органи на съдебната власт в областта и с други институции. Кандидатът заявява готовност да положи максимални усилия по усъвършенстване на административния си капацитет и успешно справяне със задълженията на административен ръководител. За повишаване на ефективността на работата се планира създаване на Общо бюро „Призовкари“ към Окръжен и Районен съд – Пловдив. Според нея следва да продължат усилията по финализиране на вече започнатите процедури за разширяване и оптимизиране на сградния фонд и за подобряване на условията на труд, включително осигуряване на условия за придвижване в Съдебната палата на хора с намалена подвижност. Във връзка с твърдения за заимстване от чужда концепция в представената такава от съдия Шейтанова, тя заяви, че съвпаденията се обясняват с ползваната информация от последния отчетен доклад на съда.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева, Олга Керелска и Боян Новански - членове на ВСС, които поискаха нейното мнение за критериите за измерване на натовареността на съдиите и как да се усъвършенстват правилата за измерването ѝ, относно работата на съда в условия на пандемия, за механизма за определяне на възнагражденията на магистратите и съдебните служители, във връзка с реакциите при засягане на независимостта на съдебната власт, относно нейната мотивация да се кандидатира за длъжността, както и за предложената от другия кандидат идея за „експертен екип“ на административните ръководители на съдилищата в съдебния район, и за института на командироване на съдии.

Подкрепа заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Боян Новански – членове на ВСС, които се обосноваха с отличните професионални и етични качества на кандидата, представянето на управленската концепция и изведения в нея като приоритет - правораздаването, демонстрираните от нея познаване на работата на съда, умение да диагностицира проблемите и да предлага решения, както и дадената от Общото събрание на съдиите подкрепа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във