Параграф22 Daily

§22 Новини

Румен Сираков е районен прокурор на Хасково - втори мандат

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Хасково, в който участват атестираните кандидати Мария Кирилова – зам.-районен прокурор на Районна прокуратура – Хасково и Румен Сираков – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – Хасково.

Единодушно, с 9 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата на Румен Сираков.

Прокурор Сираков притежава над 20 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва като „младши прокурор“ в Районна прокуратура - Свиленград, която длъжност заема от 2001 г. до 2002 г., в същия орган заема длъжността „прокурор“ в периода от 2002 г. до 2004 г., а от 2004 г. до 01.03.2012 г. е преместен в Районна прокуратура - Хасково на длъжност „прокурор“. В периода от 2012 г. до 18.10.2015 г. е назначен на длъжност „заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор“ на същия орган, а в периода от 19.10. 2015 г. до 2020 г. е неин административен ръководител, като с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 36/14.10.2020 г., е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на същата, считано от 20.10.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Сираков спрямо длъжността, за която кандидатства. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Районна прокуратура – Хасково за втори мандат.

Според концепцията си за стратегическо управление, прокурор Сираков мотивира участието си в процедурата с натрупания професионален и управленски опит и умения през периода на първия си мандат като административен ръководител на органа. В последните 16 години е изпълнявал служебните си задължения в районната прокуратура на гр. Хасково и в процеса на работа се е сблъсквал ежедневно с проблемите на институцията, поради което би могъл да анализира адекватно и да вземе необходимите решения за преодоляването им. Познава състава, възможностите и качествата на прокурорите и служителите.

Приоритетно за него е продължаване прилагането на случайния принцип на разпределение на делата; спазване сроковете на извършване на разследванията; обезпечаване на законосъобразно и качествено разследване в разумни процесуални срокове, подобряване срочността на приключване на досъдебни производства, непрекъснато наблюдение и анализ по досъдебни производства, водени срещу лица с две и повече неприключили наказателни производства; ефективно упражняване на функциите по ръководство и надзор върху разследването на досъдебните производства, водени за корупционни престъпления, съгласно Единен каталог на корупционни престъпления; увеличаване броя на бързите производства; повишаване квалификацията на магистрати и съдебни служители; активна медийна политика; използване капацитета на Следствения отдел при Окръжна прокуратура – Хасково и подобряване взаимодействието с оперативните служби на МВР и ДАНС.

Въпроси към кандидата поставиха Гергана Мутафова, Йордан Стоев, Евгени Иванов, Пламен Найденов и Огнян Дамянов - членове на Висшия съдебен съвет, които поискаха изложение на конкретни мерки за по-голяма успеваемост по линия на икономическата престъпност и представяне на постигнатите резултати на кандидата от първия му мандат като административен ръководител на органа. Обсъден бе проблема относно работата с вещите лица, изготвянето на експертизи и проблемът с разследващите органи от страна на полицията, в тази връзка как се ползва капацитета на Следствието. Разискана бе тематиката за начинът му на работа с колектива и неговите организационни мерки.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Гергана Мутафова и Евгени Иванов – членове на Висшия съдебен съвет, и Иван Гешев - Главен прокурор на Република България, като се обосноваха с натрупания опит на прокурор Сираков като административен ръководител, успешния му първи мандат и добре изготвена концепция за стратегическо управление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във