Параграф22 Daily

§22 Новини

Румяна Ченалова е обвинена заради висящо дело в СГС

Съдия Румяна Ченалова е обвиняема, защото е нарушила служебните си задължения по Закона за съдебната власт и процедурите по Гражданския процесуален кодекс по едно търговско дело, което още е висящо пред Софийския градски съд, научи "Правен свят". И двете обвинения срещу нея – за престъпление по служба и за документно престъпление са свързани с дело по искова молба на "ОЕТ – Обединени Енергийни търговци" ООД. Ответник е НЕК ЕАД. Делото е от 2013 г.

Това производство бе споменато и в доклада от проверката в СГС, извършена от Висшия съдебен съвет. В документа пишеше: "В хода на проверката комисията установи, че Ченалова е допускала поправки в протоколи по две търговски дела - № 4574/2013 г. и № 5214/2011 г., като са констатирани разминавания в показанията на секретарката, записа на диска от водения съдебен протокол и отразеното в диспозитива на определението, с което се допуска поправка на протокола."

Основното прегрешение на Ченалова, според разследващите е, че е извършила поправка в протокол по това производство, по което все още няма произнасяне на СГС. Следващото заседание е насрочено за 16 юни.

В постановлението за привличането ѝ като обвиняема по чл. 282 от НК (длъжностно престъпление) пише така:

"На 22 април 2014 г. в качеството си на лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при СГС, нарушила служебните си задължения, регламентирани в чл.3 от Закона за съдебната власт - "При постановяване на своите актове съдиите, прокурорите и следователите се основават на закона и на събраните по делото доказателства.";

Чл.4 от Закона за съдебната власт - "Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно.";

Чл. 8, ал.1 от Закона за съдебната власт - "Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят." като не е спазила процедурата по чл. 150 и чл. 151 от Гражданския процесуален кодекс – "Чл. 150. (1) За разглеждането на делото се съставя протокол, в който се вписват мястото и времето на заседанието, съставът на съда, името на секретаря, явилите се страни и техните представители, същността на изявленията, исканията и изказванията на страните, представените писмени доказателства, показанията на свидетелите и на другите лица по делото и констатациите и определенията на съда.

(2) Протоколът се съставя под диктовката на председателя. Той се предоставя на разположение на страните в тридневен срок от заседанието.

(3) При техническа възможност се прави звукозапис на заседанието, въз основа на който в тридневен срок се съставя протоколът.

(4) Протоколът се подписва от председателя и от секретаря.

Чл. 151. (1) В едноседмичен срок от предоставянето на протокола на разположение на страните всеки участник в процеса може да поиска неговото допълване или поправяне.

(2) Ако в заседанието е направен звукозапис, поправки и допълване на протокола се допускат само въз основа на звукозаписа.

(3) Ако в заседанието не е направен звукозапис, поправки и допълване на протокола се допускат само въз основа на направени бележки по съдържанието му.

(4) Съдът се произнася по искането за поправки и допълване на протокола, след като призове страните и молителя и изслуша звукозаписа, съответно обясненията на секретаря.

(5) Звукозаписът се пази до изтичането на срока за искане на поправки и допълване на протокола, а ако е направено такова искане - до влизането в сила на решението по делото" при разглеждането на търговско дело №4574/2013 г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, с цел да набави за другиго – "ОЕТ – Обединени Енергийни търговци" ООД с ЕИК 123729929, облага, а именно възможност за представят доказателства, които са в подкрепа на исковата им молба - /3 бр. фактури, издадени от НЕК АД с дати 30 април 2012 г., 31 мй 2012 г. и 30 юни 2012 г. с получател "ОЕТ – Обединени Енергийни търговци" ООД/ - престъпление по чл. 282, ал.2 вр. ал.1 от НК."

Второто обвинение – за документно престъпление пък е за това, че на същата дата – 22 април 2014 г. в качеството си на съдия от СГС по същото производство е "съставила официален документ – протокол от проведено открито съдебно заседанине, в който удостоверила неверни изявления, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези изявления".

Наблюдаващият прокурор по делото срещу Румяна Ченалова е Даниел Шостак, а постановлението, с което вчера тя бе задържана е подписано от Шостак и от прокурор Клементина Паличева.

Очаква се в петък СГС да гледа искането на двамата за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" на Ченалова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във