Параграф22 Daily

§22 Новини

Ръст при внесените уведомления към КПКОНПИ и по-голям брой работещи екипи отчита АП – Варна

През изминалата година прокурорите от Апелативна прокуратура – Варна са внесли значително повече уведомления към Териториална дирекция на Комисия за противодействие на корупцията за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) – 961. Това показва увеличение с малко над 45% спрямо предходната 2019 година. Наблюдава се активизиране на дейността по линията. Увеличават се също и екипите, работещи в това направление на дейност. За 2020 година те са били 11, през 2019 година са били 8.

Данните бяха отчетени от административния ръководител на Апелативна прокуратура – Варна Владимир Чавдаров на годишното отчетно събрание на структурата. „През 2020 г. във Варненския апелативен регион е отчетено намаление в нивата на регистрираната престъпност и леко увеличение на разкриваемостта. Това обстоятелство показва ефективност в работата на прокуратурите от района, добро взаимодействие с останалите контролни и правораздавателни органи и повишаване на доверието в работата на структурата“, бяха встъпителните думи на апелативния прокурор Чавдаров при започване на доклада.

Главният прокурор Иван Гешев направи специално видео обръщение към своите колеги. Той поздрави Апелативна прокуратура – Варна за „впечатляващите резултати, постоянството и високия професионализъм“ и изрази своите очаквания за все повече успешни начинания и високи постижения. Главният прокурор подчерта, че „интересите на прокуратурата съвпадат с интересите на обществото и е наш дълг да сме обединени в усилията за постигане на общите цели“.

В онлайн съвещанието взеха участие заместникът на главния прокурор при ВКП Красимира Филипова, членовете на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет - Огнян Дамянов и Евгени Иванов, административните ръководители на окръжните и районните прокуратури в съдебния район, прокурорите от Апелативна прокуратура – Варна. Поздрав към всички изпрати и Ванухи Аракелян - председател на Апелативния съд.

От отчета на Апелативната прокуратура във Варна става ясно, че през миналата година са наблюдавани 38 583 преписки. В сравнение с предходната 2019 година се наблюдава лек ръст от 2%. Район Варна е с най-висок дял от общия брой наблюдавани преписки – 48,85 %, а делът на Апелативната прокуратура е 4,15 %.

Решените преписки по следствения надзор през отчетната година са 37 383 или 96,89% от наблюдаваните. Увеличението на този сегмент от прокурорската дейност в сравнение с 2019 г. (36 410 решени преписки) е с 2,6%, което показва запазване на добрата тенденция за повишаване на процента решени от общо наблюдаваните преписки.

През отчетния период, прокурорите от Апелативен регион – Варна са наблюдавали 31 651 досъдебни производства (ДП), включително и прекратените по давност. Броят на решените ДП през 2020 г. е 23 243, което показва ръст с 3,22% в сравнение с 2019 г., през която са отчетени 22 518 решени ДП. Съотношението решени - наблюдавани е съответно – 70,28 % за 2020 г. В сравнение с 2019 г. - 71,30 %  и 2018 г. – 72,28%, този показател бележи намаление.

Процентният еквивалент на осъдените и санкционирани извършители на престъпления с влязъл в сила съдебен акт (4597) спрямо лицата с окончателен съдебен акт /4669/ за Апелативен регион – Варна е 98,46%. Оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт за Апелативен регион – Варна са 1,54% от осъдените и санкционирани лица.

Цялата 2020 г. беше белязана от внезапно разразилата се пандемия и свързаните с нея извънредни положение и обстановка. Със заповед на Главния прокурор на специален надзор (СН) бяха взети всички досъдебни производства, образувани за престъпления, свързани с нарушаване на извънредните мерки, наложени за предотвратяване разпространението на коронавирусната инфекция.

През 2020 г. в апелативния район са наблюдавани 682 ДП, образувани за престъпление по чл. 355 от НК, като 669 от тях са взети на специален надзор. От тях в съда са внесени 160 ДП, като 164 лица са предадени на съд.

Вземането на тези дела на СН изигра своята позитивна роля. Приоритетната работа по тях на районните прокуратури доведе до съществено намаляване броя на констатираните нарушения на карантината в края на отчетния период, въпреки значителното нарастване на заболелите лица в последното тримесечие на 2020 г.

През отчетния период в апелативния район са били наблюдавани още 51 наказателни производства на СН. За сравнение, през 2019 г. в апелативния район са били наблюдавани 49 такива, а през 2018 година - 50.

Данните, касаещи противодействието срещу корупцията в района на АП – Варна, показват известна стабилизация, но при сравнително нисък брой на наблюдаваните досъдебни производства. Има съществено подобрение по един от основните показатели - внесените в съда дела. Същите са нараснали с 29,8%. Има стабилизация и в броя на решените ДП и на осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт.

Резултатите по отношение на  работата по делата за изпиране на пари следва да се оценят като аналогични с тези от предходния отчетен период. За 2020 година са внесени в съда 4 прокурорски акта срещу 4 лица (при 2 прокурорски акта срещу 5 лица за 2019 г. и 5 прокурорски акта срещу 6 лица за 2018 г.).

Решените дела с предмет – имущество и/или средства от фондове принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава за 2020 година са 9. От тях внесени в съдилищата са 4 бр. срещу 7 бр. обвиняеми лица, 5 бр. са прекратените от прокурори разследвания по тази линия.

Наблюдаваните дела с предмет – престъпления свързани с изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински или преправени парични и други знаци и платежни инструменти, през 2020 г. са били общо 475. Показателят бележи леко увеличение спрямо предходния отчетен период – с 2,32%, налице е сравнителна устойчивост.

По-значителна е промяната в показателя – новообразувани ДП по тази линия. През 2020 г. в района са започнали общо 238 нови ДП, при 211 бр. за 2019 г. Решени са били общо 333 бр. ДП, като делът им от общо наблюдаваните е 70,11%. Положителни са резултатите за региона, свързани с внесените в съдилищата ДП. През 2020 г. броят им е 52, при 37 за 2019 г. Осъдените с влязъл в сила през 2020 г. съдебен акт лица са 49 бр. (при 38 бр. за 2019 г. и 48 бр. за 2018 г.). Няма влезли в сила оправдателни съдебни актове.

През периода прокурорите от 6-те окръжни прокуратури са наблюдавали общо 585 досъдебни производства за данъчни престъпления. В сравнение с предходния отчетен период положителна е насоката при съотношението по показателя „решени от прокурорите ДП“. Те са 286 спрямо 270 за 2019 г., като делът им от общо наблюдаваните дела е 48,89%, спрямо 45,92% за предходната година.

През 2021 година Апелативна прокуратура – Варна ще продължи работата си на принципите за: приемственост, надграждане на добрите практики, екипност, добри колегиални отношения между магистратите, както и съдебните служители, изисквания за висок професионализъм и отговорност към магистратите, никаква толерантност и пресичане на всякакви опити за неправомерно вмешателство в работата на прокурорите и следователите. Дейността на всички в структурата ще продължи да се основава на принципите на точното и еднакво приложение на закона, безпристрастност, законова предвидимост, активност и обективност, заяви Владимир Чавдаров.

През настоящата година ще продължи и стремежът към повишаване на общественото доверие в дейността на прокуратурите от региона и намаляване обществения праг на търпимост към корупцията. Сред приоритетите на АП – Варна е спазването на принципите на обективност, безпристрастност и навременност при информиране на обществото за дейността на прокурорите от апелативния регион, каза още административният ръководител на Апелативна прокуратура - Варна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във