Параграф22 Daily

§22 Новини

САК отсече: Ограниченият достъп до съдебните сгради дискриминира адвокатите

Ограниченията за достъп до съдебните сгради в столицата дискриминират адвокатите. Това заявява в обръщение до министъра на правосъдието Десислава Ахладова, ВСС, Висшия адвокатски съвет и председателите на Софийския апелативен съд Даниела Дончева и на Софийския районен съд Александър Ангелов Софийската адвокатска колегия (САК).

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски сьвет като защитник на професионалните права на адвокатите от Софийската адвокатска колегия и споделяйки неудовлетворението им от създадените множество orраничения за достъп до сьдебните сгради, за пореден път  настоява този проблем да бъде незабавно разрешен.

Съзнаваме, че обявената в Република България извънредна епидемична обстановка изисква прилагането на допълнителни мерки за защита. Те обаче не следва да възпрепятстват изпълнението на  конституционно закрепените задължения на българския адвокат да оказва правна помощ на гражданите и юридическите лица, в т. ч. и чрез процесуално представителство. Фактът, че nocтавяме въпроса неколкократно от миналата година  и той не получава разрешение, показва не просто неразбиране, а дискриминиране на зацитниците на правата на гражданите. От друга страна, адвокатите и прокурорите са страни в съдебния процес, но достъпът до сьдебните сгради /особено сградите на Софийски районен съд и Съдебната палата/ е силно затруднен само за адвокатите. Те са принудени често да се редят на дълги опашки, за да влязат в сьдебните зали. Подобно отношение е белег на дискриминация, недопустима за една правова и демократична държава.

Считаме, че промяната на реда за достъп на адвокати до сьдебните сгради може да бьде извършена без да се нарушават Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на сьдебните сгради и обекти, тъй като конструкцията и функционалността им го позволяват, както и без да се нарушават решенията на Висшия съдебен съвет и заповедите на Министъра на здравеопазването.

Председателят на Софийски районен сьд подкрепи искането на Coфийския адвокатски съвет и в писмо до предишния Министър на правосъдието открито заяви, че: „Нееднократно са констатирани случаи на значителни забави на участници в npouecа -  адвокати,  страни, свидетели, вещи лица, сьдебни  заседатели, обосновани единствено с невъзможността да преминат своевременно през наложения с оглед мерките за сигурност контрол. Съществен фактор, обуславяц разрешаването на поставения проблем в спешен порядок, се явява и броят граждани, които ежедневно посещават съдебните сгради, който дори спрямо други централни институции е в пъти завишен“, както и че: „С оглед конструктивните особености  на  двете сгради считам, че е налице функционалната вьзможност за обособяване на по два потока за влизане във всяка от тях. Реализирането на тази вьзможност би допринесло за по-бързо обслужване на посетителите и би повишило чувството им на удовлетвореност от обслужването, а оттам и би се отразило положително на работната среда“.

Софийският адвокатски съвет счита, че спешното разрешаване на този наболял проблем ще доведе до облекчаване работата на адвокатите и съда /невьзможността за своевременно започване на съдебни заседания и отлагане на дела по тази причина ще  бъдат преодолени/,  индиректно ще гарантира ефективното упражняване на правата на българските  граждани и ще съдейства за съществено подобряване на  условията за прилагане на противоепидемичните мерки.

Надяваме се на необходимото разбиране и съдействие от Министъра на правосъдието, който чрез рьководената от него Главна дирекция "Охрана", на която е вьзложена охраната и контрола за достъп в съдебните сгради, може да подпомогне усилията на цялата правна общност да сьздаде нормални условия за достъп за граждани и адвокати в сьдилищата, без да се nocтавят в опасност здравето и интересите на участниците в съдебните производства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във