Параграф22 Daily

§22 Новини

Санитарно-охранителната зона около язовир „Камчия" е ОК, реши ВАС

Върховният административен съд отмени като неправилно решение на Административен съд София-град и потвърди като правилна заповед (РД-756 от 7.10.2019 г.) на министъра на околната среда и водите, с която е определена санитарно-охранителната зона около язовир „Камчия". Водният басейн захранва с питейна вода голяма част от населените места по Южното Черноморие.

Административно дело № 7432 от 2021 г. е образувано пред ВАС по касационна жалба на министъра на околната среда и водите срещу решение на първоинстанционния съд от 13 май 2021 г., което пък е образувано пред АССГ по жалба на ВиК ЕАД - Бургас.

Върховните магистрати приемат, че заповедта на министъра е в съответствие с принципа за устойчиво, балансирано и справедливо водоползване, чрез комплексно, многократно и ефективно използване на водните ресурси. При издаването й не са допуснати нарушения при процедурата за публично оповестяване и обсъждане. Засегнатите страни са имали възможност да правят предложения и възражения, той като в нея точно са описани предмета, териториалния обхват и засегнатите лица.

Проектът на заповед на министъра е изпратен за съгласуване до РЗИ- Бургас, Министъра на здравеопазването, Регионалната дирекция по горите в Бургас, Областна дирекция Земеделие в Бургас. Същите са отговорили писмено като дали положителни становища. По този начин е дадена е възможност за надлежно участие на заинтересованите лица в административното производство. Те от своя страна са проявили активност и са идентифицирали конкретни мерки за защита на язовира, които са включени в съдържанието на заповедта.

Съгласно точка 11 от заповедта на министъра е необходимо да се изгради канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води към селата Велислав, Пчелин и Подвие, общ. Сунгурларе, област Ямбол, поради недопустимостта генерираните отпадъчни води да се събират и съхраняват в септични и изгребни ями. Целта е да не се допусне замърсяване на водите. Това изискване е в съответствие със Закона за водите и целта му е недопускане замърсяване на водите.

Необосновано първоинстанционният съд в София-град е приел доводите на ВиК дружеството за липса на финансови възможности. Моментната липса на финансови средства не може да предопределя частична неправилност на заповедта. Титулярът на разрешителното за водовземане с цел питейно битово водоснабдяване следва да експлоатира водоизточника като предвижда и изпълнява дейности и мерки за изграждане на нови съоръжения с цел постигане на дългосрочни нива на показателите на предоставяните ВиК услуги.

Точка 5 от заповедта посочва, задължение за изпълнение на графика за изграждане и маркиране на санитарно-охранителната зона. Графикът е съобразен с проекта на СОЗ, възложен и приет от ВиК ЕАД - Бургас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във