Параграф22 Daily

§22 Новини

Сериозен ръст на наблюдаваните дела за престъпления с ДДС и увеличение с 80 % на новообразуваните за 2021 г. в Апелативен район-Варна

В присъствието на заместника на главния прокурор при ВКП Красимира Филипова, завеждащия отдел 03 (Съдебен) във ВКП Николай Любенов, членовете на ВСС - Огнян Дамянов и Стефан Петров, административните ръководители на окръжните прокуратури, районните прокуратури и завеждащите следствени отдели в съдебния район, прокурорите от Апелативна прокуратура-Варна, заместник-председателя на Апелативния съд и председател на Наказателното отделение Янко Янков, административният ръководител на Апелативна прокуратура-Варна Владимир Чавдаров отчете основните аспекти от работата на прокуратурите в района и очерта посоките, в които обединените усилия на магистратите трябва да бъдат насочени, а именно постигане на общите цели – правова държава и върховенство на закона.

През миналата година от прокурорите в Апелативен район-Варна са наблюдавани 36 764 преписки. В сравнение с предходната 2020 година се наблюдава спад от 4,7%. Район Варна запазва най-висок дял от общия брой наблюдавани преписки - 49,7%, следван от районите Шумен и Добрич.

Решените преписки по следствения надзор през отчетната година са 35 690 или 97,08% от наблюдаваните. Запазва се тенденцията за постигане на добри резултати, свързани с решаването на преписките. В края на 2021 г. са останали нерешени едва 1074 преписки или 2,92% от общо наблюдаваните през годината, което показва известно намаление на останалите нерешени преписки спрямо предходната година, когато са били 3,11%. Решени в срок до един месец са общо 35 554 преписки, които съставляват 99,61% от всички решени, за сравнение през 2020 г. те са били 99,64%. Решените извън този срок преписки имат относителен дял от 0,39%, при 0,36% за 2020 г.

През отчетния период прокурорите от Апелативен регион-Варна са наблюдавали 31 067 досъдебни производства. В сравнение с 2020 г., когато са наблюдавани 31 651, се отчита намаление с около 1,84%.

Броят на решените досъдебни производства през 2021 г. е 23 087, което показва запазване на почти идентични показатели в сравнение с 2020 г. Съотношението решени-наблюдавани е 74,31% за 2021 г. За 2020 г. то е било 70,28%, като този показател бележи увеличение. По окръжни райони данните са: Варненски район - 67,19%. Разградски район - 74,01%; Търговищки район - 84,34%; Добрички район - 78,6%; Силистренски район - 86,33%; Шуменски район - 82,46% решени досъдебни производства спрямо наблюдавани. Най-високото увеличение по този показател, в сравнение с предходната година, е в района на Окръжна прокуратура-Търговище.

През последните години се наблюдава трайна тенденция за приключване на значителна част от водените досъдебни производства. Предприети са административно-организационни мерки за подобряване срочността на разследване на висящите дела с оглед скъсяване на времевия интервал за започването на досъдебното производство до окончателното му решаване с краен прокурорски акт. Апелативна прокуратура-Варна упражнява контролните си функции за качеството и срочността в работата на прокурорите на апелативния регион.

Процентният еквивалент на осъдените и санкционирани извършители на престъпления с влязъл в сила съдебен акт (4853) спрямо лицата с окончателен съдебен акт (4956) за Апелативен регион-Варна е 97,92%. По окръжни райони данните са: Добрички район - 99,76%, Шуменски район - 99,75%, Търговищки район - 99,45%, Разградски район - 98,27%, Силистренски район - 96,52%, Варненски район - 96%. Оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт за Апелативен регион-Варна са 2,12% от осъдените и санкционирани лица.

През 2021 г. прокурорите от Апелативен регион-Варна са участвали общо в 17 295 съдебни заседания. За сравнение през 2020 г. са участвали в 15 938 съдебни заседания, което показва значително нарастване.

През отчетния период прокурорите от Апелативен район-Варна за поредна година положиха сериозни усилия в работата си по делата на специален надзор и делата от особен обществен интерес, свързани с противодействието срещу корупцията, трафика на наркотици, престъпленията с предмет - имущество на ЕС, финансовите и данъчните престъпления и др. Същевременно, цялата 2021 г. отново бе белязана от пандемията и свързаната с нея извънредна обстановка. На специален надзор бяха взети всички досъдебни производства, образувани за престъпления, свързани с нарушаване на извънредните мерки, наложени за предотвратяване разпространението на коронавирусната инфекция.

През 2020 г. в апелативния район са взети на специален надзор 491 дела, образувани за престъпление по чл. 355 от НК. От тях в съда са внесени 110 досъдебни производства, като 115 лица са предадени на съд.

През отчетния период в апелативния район са били наблюдавани още 71 наказателни производства на специален надзор. За сравнение, през 2020 г. те са били 51. Налице е съществено подобрение по този показател, с което е изпълнена препоръката от миналогодишния отчетен доклад за значимо увеличаване броя на досъдебните производства, взети на специален надзор.

Важен приоритет в работата на прокуратурите от апелативния район през изминалата 2020 г. бе усилената работа по делата срещу лица с две и повече неприключени наказателни производства. Активната работа на прокурорите от района на Апелативна прокуратура-Варна и най-вече на тези от районните прокуратури е довела до съществен спад в броя на водените на отчет лица с две и повече неприключени наказателни производства. В началото на периода те са били 224, а в края на годината са намалели до 199 лица.

Друг важен приоритет бе засиленото противодействие срещу престъпленията по чл. 354а – 354в от НК – престъпления, свързани с наркотични вещества. През отчетния период бе затвърдена тенденцията за намаляване броя на тези досъдебни производства. Намаляването на делата в този случай е позитивен факт, който сочи не на занижено противодействие срещу този род престъпления, а напротив – показва повишената ефективност в работата на прокуратурите от района. Това е особено видно от факта, че независимо от намаляването на наблюдаваните досъдебни производства е налице съществено увеличение в броя, както на решените дела, така и на внесените в съда прокурорски актове и на осъдените с влязъл в сила съдебен акт лица.

Решените дела през периода са 71,6% от наблюдаваните, което е съществено подобрение в сравнение с предходната година, когато този показател е имал процентна стойност 63,2%. Относителният дял на внесените в съда с прокурорски акт, спрямо решените дела, е 45%, което е най-добрият показател в сравнение с предходните няколко отчетни периода. Общо за апелативния район, през 2021 г. са осъдени, с влязъл в сила съдебен акт, голям брой лица – 580, като за 2020 г. са били 491. Може да се направи извод за съществено подобряване на прокурорската работа по противодействие срещу деянията по чл. 354а – чл. 354в от НК и повишаване на ефективността.

Наблюдаваните през 2021 г. от прокурорите в Апелативен регион – Варна производства за престъпления с предмет средства от европейските фондове са общо 37 бр., спрямо 32 бр. за 2020 г. Този показател бележи увеличение с 15,63% спрямо предходния годишен период.

Резултатите по отношение на работата по делата с предмет престъпления, свързани с изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински или преправени парични и други знаци и платежни инструменти са добри. През 2021 година са били наблюдавани общо 526 такива досъдебни производства. За сравнение през 2020 г. те са били 475. Няма влезли в сила оправдателни съдебни актове, нито върнати от съдилищата в прокуратурата дела.

През периода, прокурорите от 6-те окръжни района са наблюдавали общо 615 досъдебни производства за данъчни престъпления. Спрямо предходния отчетен период се наблюдава ръст - 585 за 2020 г.

Статистическите резултати за работата в Апелативен регион-Варна по досъдебни производства за престъпления с ДДС през 2021 г. показват положителен подем. Наблюдаваните от прокурорите през годишния период дела с такъв предмет са 245, при 196 за 2020 г., което показва увеличение от 25%. Повече спрямо 2020 г. са новозапочналите дела - 63, при 35 за предходната година. Тук увеличението е с 80% спрямо 2020 г.

Делът на внесените в съдилищата от общо решените от прокуратурите в региона досъдебни производства (25 от 84 бр.) е 29,76% и значително надхвърля съотношението за всички предходни години (15,58% за 2020 г., 16,05% за 2019 г., 20,76% за 2018 г., 26,23% за 2017 г., 17,76% за 2016 г.). Осъдените с влязъл в сила съдебен акт лица са 13 спрямо 8 за 2020 г. Оправдан с влязъл в сила съдебен акт през периода е само един човек, докато за 2020 г. са били шестима. „На тази плоскост може да се заключи, че през 2021 г. регионът е постигнал изключителни успехи в този аспект от работата в надзора“, обобщи административният ръководител на Апелативна прокуратура-Варна Владимир Чавдаров.

Общо проверките и актовете по административния надзор за законност през 2021 г. са 2575 или с 3,33% повече от предходната година, през която броят им е бил 2492. Общият брой на извършените проверки за апелативния район е 1564, при 1362 за 2020 г. Това се дължи и на факта, че в последните години с популяризирането на дейността на прокуратурата по надзора са се увеличили и сигналите на граждани и институции, с които се иска намеса на прокуратурата в регулиране на определени обществени отношения, където прокуратурата, разбира се, разполага с определени правомощия и механизми.

Административният ръководител на Апелативна прокуратура – Варна Владимир Чавдаров посочи, че приоритетите през 2022 година следва да бъдат насочени към подобряване качеството и ефективността на прокурорската дейност, осъществявана във Варненския апелативен регион от прокурорите от апелативната, окръжните и районните прокуратури. „Важна задача и през настоящата година остава повишаване на общественото доверие в дейността на прокуратурите от региона и повишаване информираността на обществото относно същността на прокурорската работа“, допълни приоритетите апелативният прокурор. Той изтъкна, че спазването на принципите на обективност, безпристрастност и навременност при предоставянето на информация за дейността на прокурорите от апелативния регион винаги са били водещи и ще продължат да бъдат водещи приоритети за ръководителите, магистратите и служителите в тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във