Параграф22 Weekly

§22 Новини

СГП се противопостави на Националистическата партия на България

Във връзка с получени в СГП писмени материали относно инициирана процедура по съдебна регистрация на политическа партия "Националистическа партия на България"/НПБ/ и предвид задължителното участие на Прокуратурата в охранителното съдебно производство, съгласно Закона за политическите партии/ЗПП/, Софийска градска прокуратура счита, че идеологията и дейността на политическа партия "Националистическа партия на България" не съответстват и противоречат на нормите и духа на Конституцията на Република България и Закона за политическите партии и попадат в ограничителния и забранителен режим на следните конкретни разпоредби.


Според Конституцията на Република България "не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт...".


С Конституцията още се "забраняват организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури или се стремят да постигнат целите си чрез насилие...". Освен това в Закона за политическите партии категорично е записано, че "политическите партии използват демократични средства и методи за постигане на политическите си цели...".


Основания за твърденията на Прокуратурата  относно противоконституционност на Националистическата партия на България, дават - според държавното обвинение, редица конкретни изявления, актове и действия на членове на самата партия, както и анализът на множество писмени материали относно статута, организацията, дейността, обществените изяви, програмата и целите на въпросната политическа партия.


В Програмата на НПБ е записано "...смазване на циганския терор с железен юмрук". Това писмено заявление в официалния програмен документ на партията, е очевидно крайно реакционно и противоконституционно - същото представлява открит призив и цел за насаждане и разпалване на етническа вражда и нетърпимост, в явно противоречие с релевантните норми на Конституцията. Следва изрично да се отбележи, че приемането и спазването на самата Програма, е отбелязано като едно от условията за членство в НПБ - видно от Устава на партията.


Пак в Програмата на НПБ е отбелязано, че чрез промяна в Закона за вероизповеданията, регистрация на нови религиозни общности ще се допуска при наличието на: "...поне 500 000 последователи или присъствие на националната територия към момента на възстановяване на Третата българска държава...", което е недопустимо и противоконституционно ограничаване на религиозните права и свободи и по същността си е изява на религиозна нетърпимост;


Освен това в проекта за програма на НПБ е посочена и "ефективна борба и забрана на всички антибългарски организации като Български Хелзинкски комитет, Отворено общество и производните им...";


Според държавното обвинение посочените тези са съвсем малка част от големия обем писмени доказателства, който сочат, че НПБ се готви - открито и явно, да пропагандира омраза, вражда и нетърпимост на религиозна, национална и етническа основа, като въпросната "идеология на омразата" е закрепена и като писмена норма в Програмата на НПБ, чието спазване е прогласено от Устава на партията като условие за членство.


Що се отнася до приложимите общоевропейски правни норми и до релевантната практика на Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/, споделяме изцяло доводите и съображенията, изложени в приложеното по делото писмено становище от Българския Хелзинкски комитет.


Като обобщение бихме могли да посочим, че позицията и практиката на ЕСПЧ е константна и категорична - проповядването, насаждането и разпалването на расова, национална, етническа или религиозна омраза или вражда, не влиза в обхвата на защитеното право на свободно изразяване по смисъла на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи/ЕКПЧОС/.


Европейският съд приема, че наложените санкции и предприетите мерки от страна на съответните държави по отношение на политическите партии и организации, чиято идеология агитира към омраза и нетърпимост, се явяват необходими и оправдани и не накърняват защитените с чл.10 от ЕКПЧОС права, както лиции от прецеденти като делата "Вона срещу Унгария", "Партия на благоденствието срещу Турция", "Германска националдемократическа партия срещу Германия" и др.


Затова СГП смята, че има налице достатъчно доказателства, за да се констатира, че е налице несъвместимост и явно противоречие на идеологията и дейността на Националистическата партия на България с духа и нормите на Конституцията на Република България и Закона за политическите партии, както и с приложимото европейско право и релевантната съдебна практика на ЕСПЧ, поради което следва да бъде отказано регистрирането и вписването на визираната политическа партия в надлежните регистри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във