Параграф22 Daily

§22 Новини

СГС търси 17 съдебни помощници

След като повече от половината съдебни помощници в Софийския градски съд показаха много слаби резултати на атестационен тест и някои напуснаха, а други бяха освободени от длъжност, сега ръководството на съда обяви конкурс за запълване на местата им, пише "Правен свят". Заповедта, с която се обявява конкурсът (виж прикачените файлове - б.а.), е от 8 февруари, а свободните места за съдебни помощници са 17, от които 13 в Гражданското и Търговското отделение и 4 в Наказателното отделение.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: да са завършили специалност "Право" със среден успех от следването и държавните изпити не по-нисък от 4.50; да са придобили юридическа правоспособност; да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да притежават необходимите нравствени и професионални качества; да не страдат от психическо заболяване; да познават действащата нормативна уредба и тълкувателната практика на ВКС; да притежават висока езикова и писмена култура, отлична компютърна грамотност и умения за работа в екип.

Документите се приемат в Съдебната палата в столицата, в служба "Човешки ресурси" на СГС (ет. 1, стая № 67) всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа. Срокът за подаването им е едномесечен, считано от 11 януари. Самият конкурс ще се проведе на три етапа – подбор по документи, писмен и устен изпит.

До участие до писмения изпит ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени по-горе. Списъците на допуснатите и недопуснатите ще бъдат публикувани на табло до стая 67, ет.1 в Съдебната палата и на сайта на СГС не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на документите.

Продължителността на писмения изпит ще е 4 астрономически часа. Кандидатите биха могли да ползват нормативни актове, ако разполагат с такива. Оценяването ще се извършва по шестобалната система.

До устния изпит ще се допускат онези, които са получили най-малко оценка 5.00 на писмения. Прави впечатление, че критериите за подбор на съдебните помощници са по-строги от тези за младшите магистрати и първоначално назначаване в съдебната система.

През декември м.г. ръководството на СГС атестира съдебните помощници чрез тест. 14 от 25-те съдебни помощници показаха изключително слаби резултати. Една част от тях бяха освободени, а други доброволно напуснаха. Сред тези със слабите оценки бяха съпругата на премиерския съветник Галя Янева. Поради болничен, тя не участвала в атестационната процедура през декември. Но в първия си работен за тази година – 11 януари ръководството на СГС я посрещнало с тест. След като го попълнила тя отново излязла в десетдневен болничен, а от 20 януари е в едномесечен болничен. Междувременно стана ясно, че тя е показала един от най-слабите резултати в атестационната процедура.

Сред неиздържалите теста са още съпругата на бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров – Доника, синът на ексапелативния прокурор на София Вичо Вичев – Радослав и зетят на бившия член на ВСС Георги Шопов – Йордан Колев.

Някои от "двойкаджиите" не могат да бъдат уволнени, защото или са в болнични (като Галя Янева, която не е на работа от 20 януари до 19 февруари), или са с деца под 3 години (като Доника Лазарова). Инспекцията по труда не даде разрешение тези съдебни помощници да бъдат уволнени.

Ръководството на СГС обаче обжалва болничния на Янева пред ТЕЛК. Жалбата е подадена на 1 февруари. От СГС изтъкват, че в първите два болнични съпругата на Яне Янев е имала поставена една диагноза, а в третия - коренно различна, която по никакъв начин не кореспондира с предходните болежки. Ръководството на градския съд е поискало проверка за налични заболявания и дали те съответстват на продължителността на болничните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във