Параграф22 Daily

§22 Новини

Силвия Петрова оглави Окръжен съд - Търговище

Висшият съдебен съвет с 14 гласа "за", 3 "против" и 6 "въздържал се" избра Силвия Петрова Петрова за административен ръководител - председател на Окръжен съд - Търговище. Другите кандидати получиха значително по-малко гласове: Десислава Стефанова Сапунджиева - Дончева, заместник административен ръководител на ОС-Търговище, 6 гласа "за", 6 "против" и 11 "въздържал се", Мирослав Николов Митев - съдия в ОС-Търговище - 2 гласа "за", 15 "против" и 6 "въздържал се" и Ангел Георгиев Павлов - съдия в ОС-Търговище - 1 глас "за" , 12 "против" и 10 "въздържал се".


Съдия Петрова има над 35 години юридически стаж, от които 27 години като съдия . Професионалната й кариера в съдебната система започва през 1987 г. като съдия в Районен съд - Попово. Последователно е заемала длъжността административен ръководител на Районен съд - Търговище и заместник административен ръководител на Окръжен съд - Търговище /1998-2004гг./.


Председател е на Етичната комисия в съда.


В Концепцията си за стратегическо управление съдия Петрова предвижда множество мерки по усъвършенстване и мултиплициране формите на електронно правосъдие: създаване на пълно електронно досие на делата и изготвяне на общи правила за въвеждане на електронни документи и създаване на общ интернет портал за съдилищата от района на Окръжния съд; изпращане на подлежащите на обявяване съдебни актове по електронен път до Търговския регистър към Агенцията по вписванията; продължаващи действия по внедряване и използване на Единната система за противодействие на престъпността /ЕСПП/ в пълен обем.


Поети са ангажименти за създаване на специализиран софтуер за синтез на речта в помощ на лица в неравностойно положение; изграждане на "синя стая" за изслушване на деца при спорове за родителска отговорност и зала за медиация.


В изслушването си пред членовете на ВСС съдия Петрова определи като свои приоритети запазване на постигнатите резултати в насока качествено, бързо и прозрачно правораздаване, обучение на магистратите по европейско право, развитие на медиацията като способ за извънсъдебно решаване на спорове и провеждане на широка информационна кампания сред обществеността за начина на постановяване на съдебните актове и значението на допуснатите по делото доказателства.


В полза на кандидатурата на съдия Петрова се изказа Даниела Костова, която обърна внимание на ясната й визия и волята да реализира промяна, в условията на диалогичност. Тя посочи, че няма да подкрепи останалите кандидати поради наличието на негативни констатации относно тяхната дейност в Акта от проверката на Инспектората към ВСС за 2014 г.


Милка Итова сподели отличните си впечатления от концепцията на съдия Петрова, от откровеността й при изслушването , както и от желанието й за по-активно използване на медиацията като способ за извънсъдебно решаване на спорове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във