Параграф22 Daily

§22 Новини

Симеон Гюров за втори мандат е начело на Районен съд – Пирдоп

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 13 гласа „за“ Симеон Гюров за втори мандат административен ръководител на Районен съд – Пирдоп.

Той има над 25 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Започва кариерата си като следовател в Столичната следствена служба през 1995 г., след което от 2006 г. е съдия в Районен съд – Пирдоп, а през 2014 г. е командирован в Окръжен съд – София. На 13.11.2014 г. встъпва в първи мандат на административен ръководител на Районен съд – Пирдоп, а след изтичането му през 2019 г. е назначен за изпълняващ тези функции. Кандидатурата му за втори мандат е подкрепена единодушно от Общото събрание на съдиите в Районен съд – Пирдоп. Това е основния мотив на съдия Гюров, който приема съдийската професия като лично призвание и желае да надгради облика на съда като ефективно работещ, модерен и авторитетен. Като главна управленска цел посочва запазване на качественото и срочно правораздаване в съда, за което ще работи в синергия със своите колеги. Предвижда мерки за предотвратяване на забавянето на делата и непроизнасянето в установените срокове, като равномерно разпределение на делата между съдиите, преглед на отменените съдебни актове, провеждане на ежемесечни проверки на срочността на делата на анализи на причините за отлагане на делата и на върнатите от въззивния и касационните съдилища, с оглед уеднаквяване на практиката и други. Той ще насърчава повишаването на професионалната квалификация на съдиите и съдебните служители, както и провеждането на периодични срещи с магистратите от другите съдилища с цел обсъждане на тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВАС, на свързани с приложението на материалните и процесуалните закони проблеми и с уеднаквяването на съдебната практика. Съдия Гюров заявява намерение да работи за усъвършенстване работата на институцията, като съдейства за предоставянето собствеността на сградата на Районен съд – Пирдоп на съдебната власт, поставяне на видео-наблюдение в нея, на електронни табла пред съдебните сгради, изграждане на помещение за задържане под стража, на външен асансьор, „Синя стая“ за щадящо изслушване на деца и други. Той има амбиция съдът да стане домакин в програми за обмен на магистрати от държави членки на Европейския съюз и да продължи усилията на съда да се възприема като безкомпромисно спазващ върховенството на закона.

Въпроси към кандидата поставиха Боян Новански, Олга Керелска, и Атанаска Дишева, като поискаха подробности за извършения през 2019 г. ремонт на съдебната сграда - паметник на културата, и възможности тя да стане собственост на съдебната власт, за работата на магистратите с Единната информационна система, относно проблеми при изчисляване натовареността на магистратите и при администриране на разглежданите административни наказателни дела.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Гюров заявиха Боян Новански, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова, като се аргументираха с получените от него много добра атестационна и отлична етична оценки, с дългогодишната му кариера, изградена в Районен съд – Пирдоп, неговото дейно участие при ремонта и при организацията на работа в съда. Акцентирано бе на показаните при изслушването му пред Съдийската колегия откритост, мъдрост и баланс, които са важни качества за административния ръководител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във