Параграф22 Daily

§22 Новини

След балотаж Дичо Атанасов стана окръжен прокурор на Стара Загора

Висшият съдебен съвет, след проведен балотаж, с 13 гласа „за”, 2 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се” избра Дичо Атанасов Атанасов за окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора. На балотажа Юлиана Георгиева Станева – Нейкова, прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора получи 1 глас „за”, 11 гласа „против” и 7 гласа „въздържал се”. При проведения първи тур на гласуване кандидати получиха съответно, Юлиана Георгиева Станева – Нейкова, прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора 2 гласа „за”, 8 „против” и 9 „въздържал се”, Нейка Колева Тенева, заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора 1 глас „за”, 8 „против” и 10 „въздържал се, Дичо Атанасов Атанасов 12 гласа «за», 2 «против» и 5 «въздържал се» и Константин Славейков Тачев, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора 0 гласа „за”, 11 „против” и 8 „въздържал се”.

Прокурор Атанасов има над 20 години юридически стаж в Прокуратурата на РБългария. Бил е военен следовател и военен прокурор към Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, военно-следствен участък гр.Стара Загора, а през последните девет години е заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора. С решение на ВСС по протокол №10/11.03.2010г. е поощрен с отличие „личен почетен знак: втора степен сребърен“.

В Концепцията си за управление прокурор Атанасов набелязва следните цели: осигуряване на сграден фонд за нуждите на Районна прокуратура –Чирпан и Районна прокуратура – Казанлък; оптимизация на длъжностите и намаляване на съществуващия щат на следователи и съдебни служители; повишаване квалификацията на магистратите и служителите; организация на случайното разпределение на преписките и делата с новия модул за случайно разпределение интегриран в УИС-2; ефективно използване на електронните регистри за предоставяне на информация и контрол за срочността и ефективността на работата на разследващите органи и наблюдаващите прокурори. Приоритет ще бъде работата по противодействие на корупционните престъпления, създаване на условия за разследване и решаване на делата в разумни срокове, ритмично и при осигуряване на необходимата методическа помощ и пряк контрол от страна на горестоящата прокуратура. Ще се подобри: срочността и качеството на разследване чрез оптимизиране дейността на разследващите органи; работата по досъдебни производства, водени срещу лица с три и повече неприключили наказателни производства, с продължителност на разследването над една година, както и с обвиняеми лица по отношение на които биха могли да се приложат разпоредбите на глава 26 от НПК, чрез стриктен контрол на прокурорската работа по тези дела и на адекватността на взетите мерки за разследване от прокурори, разследващи органи и експерти.

Ще се запази тенденцията за използване капацитета на следствения отдел чрез увеличаване броя на делата, възлагани на следовател. Акцентира се върху повишаване качеството на прокурорските актове и съобразяването им със съдебната практика. Ще се анализират причините довели до постановяване на оправдателни присъди, както и до връщане на дела от съда с цел тяхното редуциране. Предвижда се подобряване на взаимодействието с контролните органи на регионално ниво и местните държавни органи, както при извършване на проверки по надзора за законност и защита правата на гражданите, така и при решаване на преписки по следствения надзор. Ще се подобри и разшири контролно-ревизионната дейност спрямо районните прокуратури; ще се набележат конкретни мерки за предотвратяване на незаконната сеч на горите в района на Районна прокуратура – Казанлък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във