Параграф22 Daily

§22 Новини

Соня Петрова оглави Районна прокуратура – Средец

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 8 гласа „за“ избра Соня Йовчева Петрова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Средец. В Процедурата за избор на административен ръководител бяха допуснати двама кандидати, но на 04.02.2019 г. Димо Николов – прокурор в Районна прокуратура – Бургас оттегли заявлението си за участие в конкурса.

Прокурор Соня Петрова има над 13 години юридически стаж. Започва професионалната си кариера като прокурор в Районна прокуратура – Елхово, където работи от 25.02012 г. до 02.01.2014 г. В периода от 02.01.2014 г. до 02.01.2018 г. е прокурор в Районна прокуратура – Средец, а от 10.05.2018 г. и към настоящия момент е и. д. административен ръководител.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът определя като основни приоритети - усъвършенстване и надграждане на утвърдените добри практики за постигане на по-голяма ефективност и бързина в работата на прокуратурата. Сред целите са повишаване качеството на работата по досъдебни производства и преписки, свеждане до минимум на останали от предходни години неприключени или спрени дела, както и запазване на достигнатото ниво на срочност на разследването.

Предвижда се при наличие на законовите предпоставки по чл. 356 от НПК производствата да се провеждат и приключват по ускорените процедури, както и пълноценно използване капацитета на следователите. Посочени са мерки за регулярно анализиране на върнатите дела и оправдателните присъди, с цел подобряване на резултатите в тази насока. Предложени са мерки за повишаване резултатността в борбата с битовата престъпност, стопанските престъпления и по дела включени в Единния каталог на корупционните престъпления.

Наред с провеждане на ежеседмични заседания с прокурорите за решаване на текущи задачи, набелязване на мероприятия по възникнали проблеми, разглеждане на съдебна практика и правни въпроси се предвиждат съвместни съвещания между наблюдаващите прокурори от РП-Средец и разследващите полицаи от РУ-Средец, ГПУ-Средец за работа по делата с приоритетно значение и за оказване на методическа помощ.

По дела с фактическа и правна сложност, както и с голям обществен интерес ще се определят съвместни екипи от момента на започване на разследването, с включване на оперативни работници и разследващи органи, с поставяне на конкретни задачи от наблюдаващия прокурор.

Оптимизиране работата на съдебната администрация, утвърждаване на електронния обмен на документи между прокуратурите, участие в образователни и информационни мероприятия, насочени към подрастващите, осигуряване на публичност и прозрачност в работата на прокуратурата.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Георги Кузманов и Пламен Найденов във връзка с възможностите за преодоляване на кадровата необезпеченост на Районна прокуратура – Средец, предприетите към момента мерки, както и за направените предложения за възлагане на разследвания на следователи през последните три години.

В подкрепа на прокурор Петрова се изказа Георги Кузманов, който сподели лични впечатления и акцентира върху нейния професионализъм и стремеж към усъвършенстване. Той посочи, че през 2016 г. Районна прокуратура – Средец е получила награда за постигнати резултати в работата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във