Параграф22 Daily

§22 Новини

Станислав Цветков ще ръководи занапред Районен съд – Севлиево

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „за“ Станислав Цветков за административен ръководител – председател на Районен съд – Севлиево. Той има над 28 години юридически стаж в органите на съдебната власт като следовател и съдия. През 1993 г. е назначен на длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел – Габрово, а от 01.06.2005 г. е съдия в Районен съд – Севлиево, като от 24.11.2019 г. е определен за и. ф. административен ръководител.

Мотивиран е да кандидатства за длъжността от своя професионален и житейски опит, отчитайки достиженията и проблемите на съда и доброто познаване на колектива. Допълнителен мотив за кандидатурата му са подкрепата и доверието, заявени с единодушното решение на Общото събрание на съдиите от Районен съд – Севлиево от 17.10.2019 г., да бъде предложен на Съдийската колегия за назначаване на длъжността „административен ръководител – председател“ на съда. Съдия Цветков посочи също респект към вековната история на Районен съд – Севлиево, и намерение в своя управленски мандат да изготви книга за нея. Като основни цели за развитие на съда той набелязва запазване и повишаване нивото на срочно, качествено, независимо и прозрачно правораздаване; повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители, подобряване условията на труд и мотивацията за изпълнение на задълженията; подобряване на техническата и материалната база; строга финансова дисциплина, прозрачно и разумно използване на бюджетните средства и повишаване на общественото доверие. За постигането им се предвижда осъществяване на периодичен контрол върху движението на делата, обсъждане на съдебната практика, провеждане на срещи с кметовете и кметските наместници за разясняване на начина на оформяне и връчване на съдебни книжа и други. Акцент се поставя върху екипната работа и кадровата обезпеченост, тъй като основни проблеми за съда са премахването на специализацията по материя, намеленият съдийски състав и работата в условията на свръхнатовареност, която е възможно да повлияе негативно върху качеството на правораздавателната дейност. С цел повишаване на общественото доверие се предлага създаване на страница на съда във Фейсбук, изготвяне на анкетни карти за проучване мнението на гражданите за дейността на съда, определяне на приемен ден на административния ръководител, продължаване на успешните инициативи за работа с ученици.

Въпроси към кандидата поставиха Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Атанаска Дишева, Даниела Марчева и Олга Керелска – членове на ВСС, относно възможностите за разрешаване на кадровия дефицит в съда, за работата с модула за натовареност в Единната информационна система на съдилищата, за предлагания Модел 4 за реформа на съдебната карта и отражението му върху проблемите с натовареността, кадровото развитие на магистратите и достъпа до правосъдие, както и за интернет сайта на съда.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Красимир Шекерджиев, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска, Атанаска Дишева и Даниела Марчева – членове на ВСС, като отбелязаха показаната висока компетентност и професионализъм, дългогодишния му стаж в Районен съд – Севлиево, получената подкрепа от Общото събрание на съда и акцентираните от съдиите лични качества на съдия Цветков като умеещ да сплотява колектива и уважаван човек.

Facebook logo
Бъдете с нас и във