Параграф22 Weekly

§22 Новини

Съд остави пазарджишките общинари с ниски заплати

С решение от 31 март Административният съд -Пазарджик отмени промяната в правилника за работата на Общинския съвет и общинската администрация в Пазарджик, касаеща увеличаването на възнагражденията на съветниците.


В мотивите за решението си съдия Стефка Кемалова посочва, че не е спазено императивното изискване на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, съгласно който проектът на нормативен акт следва да се публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите или доклада, така, че заинтересованите лица да имат възможност да предоставят своите предложения и становища по проекта в 14-дневен срок от публикуването му. Това нарушение на административно-производствените правила е съществено и само по себе си налага отмяна на оспорения текст, в който смисъл е и константната практика на Върховния административен съд.


На следващо място, съдът счита, че не е спазена и разпоредбата на чл.28, ал.2 от ЗНА, която регламентира задължителните реквизити, които следва да съдържат мотивите или докладът, придружаващи проекта на нормативния акт. В предложението на вносителя се съдържат само причините, които налагат изменението на Правилника за организацията и работата на общинския съвет. Не са посочени целите, които се поставят, финансовите и други средства, необходими за прилагане на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за съответствието на текста с правото на Европейския съюз.


Съгласно чл.28, ал.3 от ЗНА, проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви - доклад, съдържащ посочените реквизити, не се обсъжда от компетентния орган. Допуснатите нарушения на административно-производствените правила при приемане на оспорените текстове от правилника са съществени, което обуславя тяхната незаконосъобразност, поради което същите следва да бъдат отменени.


Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Делото започна по протест на Окръжна прокуратура. Като причини за протеста си на провелото се съдебно заседание прокурор Станка Димитрова е посочила, че въпросната промяна не е публикувана на интернет страницата на ОбС, както и че липсват мотиви за нея в предложението, внесено от съветника Димитър Петков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във