Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдия Галина Матейска-Ботева напуска ВАС поради пенсиониране

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ поощри Галина Цветанова Матейска-Ботева – съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградата е предложена от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, предвид дългогодишния юридически стаж на Галина Матейска – над 40 години, от които 26 години като съдия, включително над 20 години съдия във ВАС. Тя се е доказала като образцов съдия и професионалист, неизменно издигал авторитета на институцията, и се е утвърдила като олицетворение на държавната функция за съдебен  контрол за законосъобразност върху актове, действията и бездействията на администрацията.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Галина Матейска от заеманата длъжност „съдия“ във върховния административен съд, считано от 04.07.2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във