Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдия Валерия Братоева от СГС спря промените в ББР

С определение под номер 189 от вчера, 29 юни 2021 г., VI-16   състав,  в   закрито  съдебно заседание с председател съдия Валерия Братоева, като разгледа търг. дело N 1186 по описа за 2021 година, взе предвид следното.

Производството е по Граждански процесуален кодекс (ГПК) вр. с чл. 19, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цеп (ЗТРРЮЛНЦ). Образувано е по молба на Николай Димитров Димитров, който иска спиране на регистьрното производство по партидата на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" ЕАД на промени в персоналния състав на надзорния и управителния й съвет, основани на решение на Министъра на икономиката, действащ в качеството му на представител на едноличния  собственик на капитала на дружеството и на решения на надзорния и управителния съвет от същата дата.

Молителят твърди, че решенията, въз основа на които били заявени промените били нищожни, за установяването на което предявил искова молба.

В молбата за спиране на регистърното лроизводство се твърди, че валидността на оспорваните решения на принцилала и на надзорния съвет била лредпоставка за заявеното вписване, поради което и такова не следвало да се извършва до разрешаване на възикналия преюдициален спор.

Софийски градски съд, след като съобрази изложените от молителите доводи, приложените към искането доказателства и след сnpaвкa по публичнмя регистър на Агенция ло вписванията - ТРРЮЛНЦ, намира следното:

Съгласно ГПК регистърното произsодство, което е охранително по своя характер, се спира, когато има дело относно правоотношение, което е условие за постановяване на искания акт - на вписването, на обявяването или на заличаването на определено вписване.

Неприключилото дело с предмет спорно правоотношение, което ще има значение за издаване на охранителния акт в регистърното производство, т. е. постановеното решение по висящото дело, следва да е обуславящо за това дали вписването на заявеното обстоятелство или обявяването на съответния акт следва да бъде извършено или да бъде постановек отказ.

При направената служебна справка в търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" ЕАД се установява, че ло лодадено заявление за вписване на промени по партидата на търговеца, касаещи персоналния състав на управителните му органи, не е налице произнасяне към постановяването на настоящия акт, което недвусмислено означава, че регистърното производство по подаденото заявление е все още висящо и е налице първата предпоставка, обуславяща основателност на искането.

Налице е и втората. От представеното копие на исковата молба е видно, че молителят Николай Димитров Димитров е подал искова молба на 29 юни 2021 г., с която предявява искове за прогласяване нищожността на решенията на министъра на икономиката и на надзорния съвет на банката, всички от 23 юни 2021 г., с които именно са избрани нови членове на надзорния съвет, който от своя страна е назначил и нови членове на управителния съвет, а последният е избрал представляващи банката, одобрени от надзорния съвет. Процесуалната допустимост на така предявените искове не може да бъде преценявана в настоящото производство.

Съгласно установената практика, обективирана в определение по частно търг. дело на I ТО на BKC и др., която настоящият състав съобразява, допустимостта на инициираното исково производство е ирелевантна за производството по чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК и не може да бъде преценявана от настоящия състав, тъй като от значение за разглеждането на молбата за спиране, е единствено неговата висящност. Това е така, защото единствено в правомощията на съда, пред когото е висящо исковото производство, е поставена преценката дали предявените искове са допустими, а всички останали съдилища следва да зачитат неговото решение - чл. 297 ГПК. Друг съд не разполага с подобни правомощия. При това другият съд е длъжен да зачете и влязлото в сила решение по недопустим иск, което също поражда правни последици (чл. 297 ГПК). По тази причина при преценката дали е налице основанието за спиране по чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК следва да се съобразява единствено дали се касае до исково производство, което е преюдициално и дали то е висящо, а не дали е допустимо.

От страна на заявителя като част от документите, обосноваващи заявеното вписване, е представена „обяснителна бележка, в която се настоява, че разпоредбата на чл. 151, ал. 2 ЗКИ забранява спиране на регистърно производство, тъй като същото се основавало на акт на БНБ.

Заявителят  „БЪЛГАРСКА БАНЮ ЗА РАЗВИТИЕ“  ЕAД e търговско дружество и без значение на факта, че българската държава го притежавна, то си остава частноправен субект. Персоналният състав на органите на банката се попълва по установения в устройствения й акт ред и от лредвидеиите в него органи. В случая заявените за вписване обстоятелства се основават на решението на принципала — държавата, правомощията на която са възложени за упражняване на Министъра на Икономиката, на надзорния съвет на банката и на управителния съвет като органи на управление. Нито едно от заявените обстоятелства НЕ СЕ OCHOBABA на индивидуален административен акт на БНБ. Промененият състав на органите на управление на банката не е последица на дадените от БНБ одобрения за назначенията на конкретните физически лица, а е последица на лриетото от едноличния собственик на капитала решение за избирането на членове на надзорния сьвет, peспективно съставът на управителния съвет е избран от надзорния съвет и лредставителите на банката — от управителния съвет с одобрение на надзорния и това са решенията, правопораждащи правните последици, в които се изразяват заявените за вписване обстоятелства. Абсолютно недолустимо е императивна норма да се тълкува разширително и да бъде прилагана в хипотези, извън предметния й обхват, особено при уреждането на частноправни отношения.

Одобренията на БНБ сами по себе си не представляват правопораждащи избора на съответните лица за членове на управителните органи на банката, актове. Техният избор е резултат на решения на органите на самото търговско дружество. А тъкмо тези решения се твърди да са нищожни и такъв спор е повдигнат пред съда. Дали ищецът разполага с активна лроцесуална легитимация, съответно дали предявяването на исковете...съдът в това производство не може да обсъжда, тъй като означава да извърши преценката, дължима от исковия съд и да изрази становище по правен спор, с който не е сезиран.

В обобщение: нормата на чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК третира съдебно лредявен спор, (а такъв е налице) като необходимо и достатъчно условие, за да не бъде оповестено обстоятелство, което не е валидно осъществено и поради това този неразрешен спор съставлява пречка за развитие на регистърното производство, в което изходът от този спор следва да бъде съобразен. По отношение на това конкретно регистърно производство забраната на чл. 151, ал. 2 ЗКИ не е лриложима и затова същото следва да бъде спряно.

Така мотивиран, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА, на основание чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК вр. чл. 19, ал. 6 ЗТРРЮЛНЦ, по молба на Николай Димитров Димитров, регистърното производство по заявление за вписване по партидата на „БЪЛГАРСКА Банка за Развитие ЕАД на персоналния състав на надзорния и управителния съвет до приключването на спора по подадена пред СГС искова молба.Олределението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от обявяването му

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във