Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийка от РС - Исперих е командирована в Административен съд – Русе

Със заповед на председателя на Върховния административен съд съдия от Районен съд – Исперих е командирован в Административен съд – Русе.

От днес, на незаета щатна длъжност „съдия“, е командирована съдия Димитринка Купринджийска. Магистратът има близо 15 г. юридически стаж, а като съдия е била професионално ангажирана с граждански и наказателни дела. От 2014 г. до 2019 г. е административен ръководител – председател на Районен съд – Исперих. Участвала е в специализирани обучения и семинари, свързани със съдебната практика на административното, гражданското и наказателното право и процес. През 2017 г. с решение на Съдийската колегия на ВСС е повишена в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Осмата съдийска щатна длъжност бе разкрита с решение на Пленума на ВСС през месец юли 2019 г. след проведен анализ на натовареността на съдиите в Административен съд - Русе и отчетеното значително увеличение броя на делата след приетите нормативни изменения в АПК и ДОПК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във