Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отправи искания до ВАС за тълкуване на негови решения

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отправи искания до Върховния административен съд за тълкуване на негови решения, във връзка с конкурси за повишаване в гражданска и търговска колегии на апелативните съдилища.

По реда на чл. 144 от АПК във вр. с чл. 251 от ГПК, се иска тълкуване на решение № 9615/24.09.2021 г., доп. с решение № 9777/29.09.2021 г., постановено по адм. д. № 586/2020 г., във връзка с конкурса за гражданска колегия, както и на № 9372/07.09.2021 г., постановено по адм. д. № 155/2020 г., във връзка с конкурса - търговска колегия.

Поставят се два основни въпроса:

- По какъв ред следва да продължи конкурсната процедура с оглед приложението на разпоредбата на § 23 от ЗИД на ЗСВ (обн. в ДВ, бр. 29/08.04.2019 г.) по отношение сформирането на състава на новата конкурсна комисия и участието на членове на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС в нея;

- Какви са обективните и субективни предели на действие на подлежащия на изпълнение съдебен акт, а именно: между кои лица следва да продължи конкурсната процедура от етапа на последното незаконосъобразно действие, съгласно разпоредбата на чл. 177, ал. 1, изр. 2-ро от АПК.

Административно дело № 586/2020 г., е образувано по жалби, с които е оспорен крайният акт – решение по т. 19 от протокол № 41 от заседанието на Съдийската колегия на ВСС, с което кадровият орган е „повишил“, съответно „не е повишил“ или е „прекратил гласуването“ по отношение на кандидатите в конкурса за заемане на 10 длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на СК на ВСС по протокол № 13 от 24.04.2018 г.

Административното производство по адм. д. № 155/2020 г. е образувано по жалби на С. Михайлов, А. Николов, Н. Янакиева, А. Воденичаров, А. Иванов, Д. Мирчев, В. Борилова и Ц. Георгиева, срещу решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 20 от протокол № 41 от заседанието на колегията, проведено на 10 декември 2019 г., с които на основание чл. 160 ЗСВ, във връзка с чл. 193, ал. 3 ЗСВ кадровият орган е „повишил“, съответно „не е повишил“, кандидатите в конкурса за длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – търговска колегия, обявен с решение на СК на ВСС по протокол № 13 от 24.04.2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във