Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС избра Даниела Дончева за втори мандат председател на Апелативен съд - София

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“ и 2 гласа „против“ Даниела Дончева за втори мандат административен ръководител – председател на Апелативен съд – София. Тя има над 28 години юридически стаж като съдия. Професионалната ѝ кариера започва през 1994 г. като младши съдия в Софийски градски съд (СГС), след което е съдия в Софийски районен съд и негов заместник-административен ръководител. От 17.01.2000 г. е съдия в СГС, а от 11.11.2002 г. – в Апелативен съд – София. През 2009 г. е назначена за заместник-административен ръководител на съда, в периода 14.07.2016 г. – 14.07.2021 г. е негов председател, след което е определена за и. ф. административен ръководител.

Съдия Дончева аргументира мотивацията си да се кандидатира за втори мандат със своя дългогодишен професионален стаж, придобития административен опит, качества и умения като заместник на административния ръководител на СРС и на Апелативен съд – София, както и с изпълнението на ангажиментите, поети за първия ѝ ръководен мандат. Тя заяви, че познава задълбочено проблемите на съдебната система и тези пред апелативните, окръжните и районните съдилища в страната и в Софийския апелативен район. Според нея авторитетът на Апелативен съд – София ѝ дава увереност, че управленският ѝ опит е бил приложим за длъжността, за която кандидатства, и е допринесла за създаването и мотивирането на добър колектив, който работи професионално при висока натовареност.

Като приоритети пред АС - София, тя поставя предизвикателството при осъществяване на правоприемството на Апелативния специализиран наказателен съд, разрешаването на проблемите с високата натовареност на съдиите и кадровата необезпеченост на съда. Акцентира на развитието на електронното правосъдие и на необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната квалификация на магистратите и съдебните служители, на продължаването практиката за провеждане на съвещания с магистратите от съдебния район и съвместни обучения с Националния институт на правосъдието. Като приоритети се поставят приносът на съда за подпомагане на тълкувателната дейност на Върховния касационен съд и за уеднаквяване на съдебната практика в съдебния район, реализираната медийна политика, подобряването на материално-техническата база, като се обръща внимание на недостатъчната сградна обезпеченост, за преодоляване на която е необходимо съдействието на други органи и институции.

Въпроси към кандидата поставиха Даниела Марчева, Олга Керелска, Атанаска Дишева – членове на ВСС, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, относно високата натовареност на гражданското и търговското отделение в съда и приложимите мерки за нейното преодоляване, за значението на конкурсните процедури за попълване на щата на съда, за ролята на медиацията за намаляване на натовареността на съдиите, във връзка с липсата на председател на наказателното отделение на съда, относно командироването на съдии в Апелативен съд - София, за случайното разпределение на делата, отговорностите при защита на независимостта на съдиите, относно проблеми на съдилища в Благоевградския съдебен район, провежданите общи събрания на съдиите и микроклимата в съда, възложените ѝ правомощия по управлението на Съдебната палата в София, състоянието, в което е поела сградата, и реализирането на сключените   договори за нейния ремонт.

Преди изслушването на кандидата, членовете на Съдийската колегия обсъдиха процедурата, по която е проведено общото събрание на съдиите в Апелативен съд – София, както и практиката на колегията при провеждане на избор на административни ръководители.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Дончева заявиха Боян Новански, Драгомир Кояджиков, Вероника Имова и Даниела Марчева - членове на ВСС, като се аргументираха с нейния успешен първи мандат, постигнатото в съда предвид предизвикателствата при въвеждане на Единния портал за електронно правосъдие и Единната информационна система на съдилищата, проявяваните от нея стриктност, отговорност и дисциплинираност като административен ръководител, както и безукорните ѝ качества на съдия.

Отчетени бяха убедителното представяне на нейната управленска концепция, откровеното и самокритично отношение към постигнатите резултати, както и изразеното от съдиите в общото събрание на Апелативен съд – София уважение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във