Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС отправи молба до СОС за спешен избор на съдебни заседатели

Съдийската колегия на ВСС отправи молба да Столичния общински съвет за спешно провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели. Съдийската колегия възложи на главния секретар на ВСС да изпрати отговор до Временната комисия при Столичния общински съвет за избор на съдебни заседатели за Специализирания наказателен съд с молба за спешно провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели, като се посочи, че Специализираният наказателен съд е създаден и функционира от 2012 г.

Решението е в отговор на постъпили писма от Столичния общински съвет и председателя на Специализирания наказателен съд във връзка с провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели и изтичащия на 26.01.2017 г. мандат на настоящите.

Председателят на Специализирания наказателен съд Георги Ушев сезира Съдийската колегия на ВСС, че след 26.01.2017 г. поради изтекъл мандат на досега действащите съдебни заседатели, новопостъпващи наказателни дела от общ характер не могат да бъдат разглеждани до определяне на кандидати за съдебни заседатели от Столичния общински съвет.

След влизане в сила на измененията в Закона за съдебната власт, свързани с избора на съдебни заседатели, и съгласно разпоредбата на чл. 67а, вр. чл. 68б, т. 3 от ЗСВ не по-късно от осем месеца преди изтичане на мандата на съдебните заседатели Общото събрание на съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд трябва да определи броя на заседателите за Специализирания наказателен съд и в срока по чл. 67б от ЗСВ да го съобщи на Столичния общински съвет.

В началото на м. октомври 2016 г. в СпНС е получено копие от протокола от проведено Общо събрание на Апелативния специализиран наказателен съд, на което броят на съдебни заседатели е определен на 160 души.

Към 26.01.2017 г. не е предоставен отговор на официалното запитване до Столичния общински съвет за причините, поради които все още не са определени кандидати за съдебни заседатели, както и за срока, в който ще приключи процедурата. По данни, предоставени от съдия Ушев след проведен разговор с Искра Ангелова – председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, е уточнено, че процедурата е започнала през месец ноември 2016 г., но поради малкия брой на желаещите, срокът за подаване на заявления е удължен до 31.01.2017 г.

Междувременно, в деловодството на ВСС на 31.10.2017 г., е депозирано питане от Временната комисия при Столичния общински съвет за избор на съдебни заседатели за Специализирания наказателен съд и за Софийския градски съд. В документа е посочено, че с решения на СОС са създадени две временни комисии, които да извършат подбор на кандидатите. С питането от Временната комисия се търси тълкуването от ВСС дали „следва да се вземат предвид досегашните мандати на кандидатите в съответните съдилища или два последователни мандата следва да се зачитат от сегашния избор за в бъдеще”.

С последните изменения на ЗСВ в чл. 69, ал. 2 е въведена забрана за съдебните заседатели да могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към един и същ съд, каквато хипотеза не е приложима към Специализирания наказателен съд, създаден през 2012 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във