Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС поощри Дария Проданова - зам.-председател на ВКС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт поощри Дария Проданова – заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Търговската колегия, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение е направено от Лозан Панов като председател на Върховния касационен съд. Той обръща внимание, че целият юридически стаж на съдия Проданова – над 35 години, е прослужен изцяло в органите на съдебната власт, а във Върховния касационен съд правораздава повече от 22 години. Посочва се, че тя е доказан професионалист с отлична теоретична подготовка и значим практически опит, а постановените от нея съдебни актове се характеризират със задълбоченост, перфектно познаване на нормативните актове в областта на търговското материално право и гражданския процес. Акцентира се, че изготвените от нея решения по реда на чл. 290 от ГПК са с реален принос за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Постановките в Тълкувателно решение № 1/06.12.2002 г. по тълкувателно дело № 1/2002 г. на ОСГК на ВКС, с докладчик съдия Проданова, са с принципно значение в областта на дружественото право. Посочена е нейната дейност като заместник на председателя на ВКС и ръководител на Търговската колегия, както и като лектор в семинари по различни правни проблеми, както и в работни групи, изготвящи становища по законопроекти.

Подкрепа за предложението заявиха Галина Захарова – председател на ВКС, Олга Керелска, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева и Атанаска Дишева - членове на ВСС, като отбелязаха, че съдия Проданова е блестят юрист, безспорен авторитет и един от стожерите на ВКС, прекратен  човек, от чиито знания, мъдрост и опит са учили всички.

Съдийската колегия на ВСС освободи Дария Проданова – заместник-председател на ВКС и ръководител на Търговската колегия, от заеманата длъжност поради  пенсиониране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във