Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС прие принципно съгласие за закриване на военни съдилища

Колегията сформира работна група за изготвяне на анализ на степента на натовареност на военните съдилища, който да съдържа конкретно предложение с оглед оптимизиране на броя и структурата на военните съдилища. В състава ѝ ще бъдат включени членовете на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС, членове на комисии „Бюджет и финанси“ и „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, на комисия „Съдебна администрация“ към СК, както и представители на Върховния касационен съд, Военно-апелативен съд, Военен съд – София, Военен съд – Пловдив и Военен съд – Сливен. Решението се изпраща на КБФ и КУС към Пленума на ВСС, КСА – СК, както и на административните ръководители на ВКС, Военно-апелативен съд, Военен съд – София, Военен съд – Пловдив, и Военен съд – Сливен.

Решението е мотивирано с трайно констатираната тенденция за намаляване на натовареността на военните съдилища. Тя се обуславя от ограничаването на тяхната предметна компетентност и от прякото влияние на структурата и състоянието на въоръжените сили на Република България и числеността на личния им състав, съответно от стратегическите приоритети пред развитието на българската армия.

В анализа за натовареността на съдилищата през 2018 г. се установява, че през последните три години броят на образуваните и разгледани дела в трите военни съдилища, е изключително малък. Малък дял имат делата с висока правна и фактическа сложност, а броят на постановените присъди средногодишно от един магистрат е 3,20. Малкият брой постъпление във военните съдилища определя ниската натовареност на съдиите, която в сравнение с наказателните съдии от окръжните съдилища е два пъти по-ниска.

Facebook logo
Бъдете с нас и във