Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС редовно ще информира ИВСС относно проверките на декларациите за имущество и интереси

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на главния секретар на ВСС да изпраща на ИВСС ежегодно, до 10 януари на съответната година, списък на действащите съдии, съдържащ следните данни: собствено, бащино и фамилно име, единен граждански номер и орган на съдебната власт, актуален към 1 януари на годината. Списъкът ще бъде актуализиран чрез представяне ежемесечно, до 10-то число на следващия месец, на информация за настъпилите през предходния месец промени в тези данни (назначаване, повишаване, преместване, командироване, временно отстраняване или освобождаване от длъжност).

Решението е във връзка с искане от Инспектората към ВСС, свързано с разпоредбата на чл. 175в, ал. 4, предл. второ от ЗСВ, според което в едномесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 175в, ал. 1-3 от ЗСВ, ИВСС публикува на интернет страницата си списък на лицата – съдии, прокурори и следователи и лицата, изгубили това качество, които не са подали в срок декларации за имущество и интереси (ежегодни и такива, подавани след назначаването, респ. освобождаването от длъжност).

Facebook logo
Бъдете с нас и във