Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия на ВСС ще изпрати писмо до председателя на Комисията по петициите към ЕП с молба за среща

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие да бъде изпратено писмо до г-жа Долорес Монсерат – председател на Комисията  по петициите към  Европейския парламент  с копие до  г-н Давид Сасоли – председател на Европейския парламент, в което да се заяви молба за насрочване  на среща с представители на съдебната система в рамките на официалната проверка на комисията в България, планирана в периода 24-26 февруари 2020 г.

Предложението за включване на среща с представители на съдебната система в програмата на Комисията по петициите при проверката ѝ в България е направено от членовете на ВСС – Даниела Марчева и Вероника Имова. Целта на предложената среща е съдиите да споделят своя опит във връзка с изтъкнатите в петициите проблеми и да представят достоверна информация за работата на съда, както и за развитието на съдебната практика в страната по тази тема.

През 2015 г. срещу България е открита наказателна процедура за нарушения на европейското право, свързани със защита на правата на потребителите в заповедното и изпълнителното производство.  Процедурата е стартирана въз основа на жалби от български граждани до Европейския парламент, подадени през 2014 г. В две публични заседания на Комисията по петициите в ЕП, подадените петиции са обсъдени и намерени за основателни, поради което е взето решение за извършване на цялостна проверка в България от комисията.

В Програмата на Комисията са планирани  срещи с всички институции, които имат отношение към темата на проверката, с изключение на съда. Според членовете на ВСС във всички петиции именно съдът е субектът, към когото са насочени основните оплаквания, изложени са твърдения, констатации и оценки по конкретни съдебни актове и процедури, които засягат престижа на българския съд и доверието в правосъдната система.

В хода на обсъждането председателят на Комисията по правни въпроси към Пленума на ВСС  разясни, че в заседание на Комисията, проведено на 11.11.2019 г. е разгледано писмо от Министерство на правосъдието във връзка с постъпили в Комисията по петициите 15 броя петиции от български граждани с твърдени нарушения на правата на потребителите и несправедливи процедури във връзка със заповедното производство в България; несъвместимостта на разпоредбите на българското законодателство със законодателството на Европейския съюз, по-специално Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори и Хартата на основните права; изложени са критики по отношение на дейността на съдебните изпълнители и контрола върху нея; отправени са твърдения за противоречива и неправилна съдебна практика на българските районни съдилища относно заповедното производство.

С оглед подготовката на отговора на българската страна, заместник-министъра на правосъдието е отправил молба за становище по съдържащите се в петициите твърдения относно дейността на органите на съдебната власт в срок до 22.11.2019 г. Комисията по правни въпроси към Пленума на ВСС е изпратила приложените материали на окръжните съдилища, за преценка и представяне на обобщено становище на практиката си и тази на съответните районни съдилища относно отправените твърдения за противоречива и неправилна съдебна практика, касаеща заповедното производство, като отговор е предоставен от административните ръководители на окръжните съдилища в градовете Бургас, Ловеч, Перник, Разград, Сливен, Търговище, Ямбол, Враца, Кърджали, Монтана, Смолян, Хасково, Благоевград, Велико Търново, Габрово, Пазарджик и Шумен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във