Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия предлага на Пленума на ВСС да приеме решение, че е отпаднала необходимостта от провеждане на регулярни срещи с ИВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изрази становище, че към настоящия момент е отпаднало задължението на ВСС по изпълнение на мярка 4 от Плана за действие за 2017 г. по препоръка 3 от Доклада на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка от месец януари 2017 г., за провеждане на регулярни срещи с Инспектората към Висшия съдебен съвет. Решението на съдийската колегия на ВСС ще да бъде внесено в заседание на Пленума на ВСС с предложение за приемане на решение в този смисъл.

На 16.12.2019 г. бе проведена съвместна среща в сградата на Висшия съдебен съвет с членове на комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийска и Прокурорска колегия на ВСС с представители на ИВСС, за обсъждане на темата: Необходимост от провеждане на регулярни срещи с Инспектората към ВСС с оглед заложените мерки/препоръки в докладите на Европейката комисия в рамките на механизма за сътрудничество и оценка“. На проведената среща присъстващите членове приемат единодушно, че към настоящия момент е отпаднал задължителният характер на мярката.

На 10 януари 2020 г. е получено становище от ИВСС, в което е изразено мотивирано съгласие с решенията на комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към колегиите на ВСС, че към настоящия момент е отпаднало задължението на двата органа по изпълнение на мярка 4 от Плана за действие за 2017 г. Според членовете на Инспектората, такива срещи следва да се организират по предложение на ИВСС или на съответната дисциплинарна комисия към ВСС при възникнала необходимост от обсъждане на конкретни въпроси.

Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия на ВСС, на проведено заседание е приела, че не е налице задължение от провеждане на периодични срещи между членовете на Комисията и ИВСС, като в бъдеще такива срещи следва да се организират с оглед правомощията на Комисията във връзка с осъществяваното взаимодействие с ИВСС при наличие на необходимост от обсъждане на конкретни въпроси/теми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във