Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдийската колегия ще изпрати становище до Комисията по петициите в ЕП относно защита правата на потребителите в заповедното производство

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще изпрати становище до Комисията по петициите в Европейския парламент по поставени въпроси на среща между членове на комисията и представители на ВСС на 26 февруари 2020 г. във връзка със защита на правата на потребителите в заповедното производство.

По предложение от членовете на Съдийската колегия Даниела Марчева, Вероника Имова и Боряна Димитрова, Съдийската колегия поощри, на основание чл. 303, ал.  т. 1 ЗСВ вр. т. 11 от Правила за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, Тотка Калчева - съдия във Върховен касационен съд и Константин Кунчев - съдия в Софийски районен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“ за съществен принос при изпълнение на конкретна професионална задача - участие в среща с Комисия по петициите в Европейски парламент и изготвяне на становище.

В предложението от членовете на Съдийската колегия е посочено, че благодарение на помощта на съдия Калчева и съдия Кунчев Висшият съдебен съвет е предоставил компетентен отговор по отправените питания във връзка с конкретни казуси на проведената среща с Комисията по петициите към Европейския парламент. Поради краткостта на срещата, е изготвено писмено становище, в което подробно са разяснени отговорите на въпросите, касаещи правораздавателната дейност в областта на заповедното производство и по-конкретно защитата на правата на потребителите.

В становището са представени две теми:


  • Кратък преглед в процесуалноправен аспект на развитието на съдебната практика при осъществяване на служебна проверка за неравноправни клаузи в потребителските договори и

  • Анализ на норми от националния процесуален закон, касаещи фингирано връчване на съдебни книжа.

Направен е преглед на извършената работа от ВКС и от съдилищата за създаване и уеднаквяване на съдебната практика по прилагане на националните процесуалните норми, с оглед извършване на ефективна служебна преценка за неравноправни клаузи в потребителските договори при съобразяване на тълкуването на СЕС на Директива 93/13, както и за участието на българските съдии при направените законодателни изменения през 2017 г. и 2019г. Предоставена е и информация за съществуващите в националния процесуален закон норми относно връчване на съдебни книжа и правните възможности, с които разполагат длъжниците за оспорване на издадени заповеди за изпълнение, които не са им били връчени лично.

Според тримата членове на Съдийската колегия е от изключително значение  при обсъждане на резултатите от проверката в България  всички членове на Комисията по петициите да придобият обективна представа за работата на българските съдии, тъй като този въпрос е ключов не само за доверието и независимостта на правосъдната система, но и за прекратяване на започналата срещу България наказателна процедура по този въпрос.

Facebook logo
Бъдете с нас и във