Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдиите от ВАС няма да сезират Конституционния съд по жалби срещу резултатите от изборите

Пленумът на съдиите от Върховния административен съд единодушно прие да не сезира Конституционния съд по постъпили жалби на партии и физически лица срещу резултатите от изборите за народни представители, проведени на 4 април 2021 г. Оспорванията бяха подадени пред ВАС от ПП „ВМРО – Българско национално движение“, партия Българско национално обединение – БНО, „Български съюз за директна демокрация“, от „БСП за България“, както и от няколко физически лица, сред които и избраната за депутат от 03 МИР Варна Стела Николова.

Пленумът на съдиите от Върховния административен съд прие и становища по конституционни дела.

Пленумът на съдиите от ВАС прие становище, че е недопустимо Народното събрание да изменя текстове от закони преди тяхното обнародване в „Държавен вестник“. Становището е по конституционно дело № 3/2021 г. То е образувано по искане на президента на Република българия за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Върховните съдии приеха, че така наречените кариерни бонуси на членове на Висшия съдебен съвет и на неговия инспекторат са противоконституционни. Становището на ВАС е по конституционно дело № 15/2020 г. То е образувано по искане на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 28 и чл. 50 от Закона за съдебната власт (Обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. доп. ДВ, бр. 86 от 06.10.2020 г.) в частите, предвиждащи при изтичане или предсрочно прекратяване на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и на инспекторите от инспектората към ВСС, същите да могат да бъдат назначени (възстановени) на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора им длъжност в органите на съдебната власт, както и в частите им, предвиждащи възстановяването им на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт.

Третото становище, гласувано от пленума на съдиите от ВАС днес е във връзка с конституционно дело № 4/2021 г., образувано по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 46, ал. 8, чл. 194, ал. 6, чл. 213а, ал. 2, чл. 411а, ал. 4 относно думите „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“ от Наказателно-процесуалния кодекс и чл. 136, ал. 11 от Закона за съдебната власт. Върховните съдии приеха, че текстовете са противоконституционни.

Пленумът прие единодушно доклада за дейността на ВАС за 2020 година.

Общото събрание на съдиите от ВАС, проведено също днес разгледа и тълкувателни дела - №1 , № 3, № 6 и № 8 – всички образувани през 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във