Параграф22 Daily

§22 Новини

Съюзът на съдиите захапа ВСС: няма воля да се изяснят въпросите около разпределението на делото за несъстоятелността на КТБ

Съюзът на съдиите в България (ССБ) изразява неудовлетворението си от демонстрираната от мнозинството на Висшия съдене съвет (ВСС) липса на воля да изясни всички въпроси за разпределението на търговското дело, образувано в Софийски градски съд по искането на Българска народна банка за обявяване в несъстоятелност на Корпоративна търговска банка, както и да предприеме необходимите мерки за осигуряване на спазването на установения в закона принцип за случайно разпределение на делата. Това се посочва в отвореното писмо на Съюза на съдиите в България до Висшия съдене съвет по повод проблемите със софтуера за случайно разпределение на делата. От ССБ смятат, че по никакъв начин от решенията на ВСС не се изясняват причините за отразените в средствата за масова информация несъответствия между данните, съдържащи се в деловодната система на Софийски градски съд и тези, достъпни на страницата на сървъра на ВСС. От съвета не са оповестили конкретните обстоятелства, при които е било разпределено първоначално, а впоследствие и преразпределено делото. Не са съобщени и причините за несработването на обявените от ВСС с изявлението си от 19 ноември 2013г. функции на програмния продукт Law Choice 4.0, допълват от Съюза на съдиите.

В писмото на съюза се посочва, че в средствата за масова информация бяха изнесени неопровергани данни за съдържанието на доклада, съставен в хода на проверката, според който само две са възможните причини за неизпращането на протокола за разпределението на делото до сървъра на ВСС: технически срив в интернет връзката или възпрепятстване на изпращането чрез човешка намеса. Според доклада, при проверката не са установени обективни данни, сочещи наличието на срив в свързаността със сървъра на съвета в момента на разпределяне на делото. С оглед последното на изясняване подлежи кой и с какви действия е обусловил неизпращането на протокола за разпределението на делото до сървъра на ВСС веднага след неговото генериране. На изясняване подлежи и защо официалното съобщение от пресцентъра на съда е посочило технически срив, като причина за неизпращането на протокола, наличието на какъвто не е установено в хода на проверката. От ССБ считат, че именно Висшият съдебен съвет следва да изясни тези обстоятелства, особено с оглед останалите изводи от доклада, заключаващ че използваната при разпределението на делото компютърна програма LawChoice, версия 4.0.0.20 не е защитена от манипулации за заобикаляне на принципа на случайния подбор при разпределение на делата.

„Не дадохте обяснение как протоколът за разпределяне на делото за несъстоятелност на КТБ е изпратен и публикуван на интернет страницата на ВСС допълнително, ако не е имало човешка намеса за това и дали възможността за такава намеса не обуславя и незащитеност от манипулации и на този компонент от системата”, се посочва още в писмото до ВСС на Съюза на съдиите.

От ССБ заявяват твърдата си позиция, че осигуряването на спазването на законоустановения принцип за случайно разпределение на делата изисква предприемане на решителни мерки от страна на ВСС. На първо място мерките следва да са насочени не към поредното усъвършенстване на програмния продукт, който се оказва във всички свои версии досега недостатъчно защитен от възможни манипулации и неосигуряващ равномерно и справедливо разпределение на делата, а към въвеждане на софтуеър, който да отговаря на съвременните изисквания за защитеност и надеждност. От ССБ считат за необходимо да изясни и представи на професионалната общност и на обществото информация за конкретните причини протоколът за разпределяне на делото за несъстоятелност на КТБ да не бъде изпратен до сървъра на ВСС веднага след неговото генериране, съответно и да се внесе яснота дали обявената от пресцентъра на СГС причина за това е намерила своето потвърждение в хода на проверката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във