Параграф22 Daily

§22 Новини

Съветът за партньорство към ВСС избра нов съпредседател

Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет проведе поредното си заседание за 2020 година, чрез видеоконферентна връзка в реално време, председателствано от Пламен Найденов – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. В заседанието участваха Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна, Анелия Янева – съдия в Софийски районен съд, Ангелина Митова - Мончова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, Сибила Симеонова – представител на Асоциацията на българските административни съдии, Елена Динева – следовател в Национална следствена служба, Илиана Димитрова – Васева – зам.административен ръководител на Окръжен съд – Пазарджик, Емил Дечев – представител на Съюза на съдиите в България, Росица Велкова – представител на Сдружение „Българска съдийска асоциация“, Стефан Петров – представител на Камара на следователите в България и Даниела Ангелова – представител на Асоциацията на прокурорите в България. Като гост в заседанието бе Евгени Иванов, който днес встъпи в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“.

Членовете на Съвета за партньорство, единодушно, с 9 гласа „За“, нито един глас „Против“ или „Въздържал се“, избраха Даниела Ангелова – представител на Асоциацията на прокурорите в България, за съпредседател на Съвета за партньорство. Г-жа Ангелова е изпълняващ функциите административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура.

Съветът за партньорство разгледа актуалните проблеми, свързани с внедряване на Електронното правосъдие в органите на съдебната власт и взе решение да предоставят своите предложения за допълване и актуализиране, които ще доведат до ефективна работа на системата, на работната група, която е сформирана с цел успешното внедряване на електронното правосъдие.

Относно темата за конкурсите за магистрати и промените за изменения в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, Съвета единодушно реши да предложи на Висшия съдебен съвет да бъде внесена промяна в разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от Наредбата, с оглед облекчаване административната процедура по подаването на заявления за участие във вътрешни конкурси. Промяната предвижда възможности за електронно дистанционно подаване на документи. Предложено бе и да се направи сравнение със законодателната уредба, в тази част, с други членки на Европейския съюз.

Съветът за партньорство обсъди и темата за сключването на новия договор за застраховки на магистрати и служители, като даде три предложения и насоки към Бюджетната комисия на Висшия съдебен съвет с оглед възможностите, в тази насока да бъдат увеличени средствата, както следва – увеличаване на застрахователната сума за всяко застраховано лице, обсъждане на минималния размер на застрахователното обезщетение и за какви случаи да възниква правото на обезщетение, както и увеличаване на размера на временната загуба на трудоспособност. Третата насока е във връзка с предложение за увеличаване размера за възстановяване на разходи, направени за лечение, медикаменти и профилактика.

Съветът насрочи дата за следващото си заседание на 16.11.2020 г. от 14:00 ч. в зала №107 в сградата на Висшия съдебен съвет. Дневният ред ще включва темите за конкурсите за повишаване и преместване на магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както и обсъждане размера на възнаграждения и пенсии на магистратите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във