Параграф22 Daily

§22 Новини

Светлана Митрушева-Атанасова ще бъде втори мандат председател на Районен съд – Ямбол

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Светлана Димитрова Митрушева-Атанасова за втори мандат „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Ямбол.

Тя има над 21 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Кандидатира са за длъжността въз основа на придобития опит като административен ръководител и като заместник на административния ръководител в управлението на човешките ресурси, бюджетното планиране и финансовата дисциплина, работа в екип и взаимоотношния с други институции, организации и граждани. Съдия Митрушева-Атанасова изразява убеденост, че доброто управление се основана на запазване и надграждане на постигнатите успехи и посредством усилията на целия колектив. Тя набелязва като цели за развитие на Районен съд – Ямбол, намаляване на забавянето при разглеждане на делата, повишаване на качеството на правораздавателната дейност на съда, повишаване на общественото доверие в работата на съда, повишаване на нивото на компетентност на състава, както и оптимизиране работата на администрацията и поддържане на високи стандарти на обслужването на гражданите.

За постигането им ще бъдат предприети мерки като повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните служители чрез насърчаване участието им в обучения, организиране на такива за съдебните заседатели  и за кметове и кметски наместници,  продължаване на ежемесечните работни срещи на съдии по отделения за анализ на върнатите от инстанционен контрол съдебни актове и практика по въззивни и касационни състави, осъществяване на стриктен контрол върху движението на делата и спазването на сроковете за изготвяне на съдебни актове и други. Предвидените от него цели и мерки позволяват утвърждаване на модел за ефективно управление и ще увеличат надеждността и прозрачността на правораздавателния процес.

Подкрепа заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и Цветинка Пашкунова - член на ВСС, които се мотивираха с успешния първи мандат на съдия Митрушева-Атанасова като административен ръководител и натрупаният от нея управленски опит, със създадения изключителен колектив в съда, както и с изградената от кандидата висока репутация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във