Параграф22 Daily

§22 Новини

Таня Димитрова оглави Районна прокуратура – Стара Загора

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Стара Загора, в който участва атестираният кандидат – Таня Димитрова – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора.

Единодушно, с 9 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата й.

Прокурор Димитрова притежава над 21 години юридически стаж, като професионалната си кариера започва и развива в Районна прокуратура – Казанлък. През 2000 г. заема длъжността „младши прокурор“, след което последователно заема длъжностите „прокурор“, „заместник административен ръководител“, „изпълняващ функциите районен прокурор“ и „административен ръководител“. От 02.12.2020 г. до закриване на прокуратурата заема длъжността „изпълняващ функциите районен прокурор“. След това и до настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Димитрова спрямо длъжността, за която кандидатства. Тя спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена за административен ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора.

Приоритетно за нея е борбата с битовата престъпност, домашно насилие, престъпления против собствеността, както и такива засягащи финансовите интереси на държавата и Европейския съюз, корупционни престъпления, измами, престъпления, извършени от непълнолетни лица, компютърни престъпления  и свързаните с наркотични вещества, засягащи незаконен трафик на хора и престъпления с повишен обществен интерес; тясно взаимодействие с разследващите органи и МВР; подобряване срочността по разследване и активизиране работата на наблюдаващите прокурори; засилено внимание върху мерките за неотклонение, вземани в досъдебното и съдебното производство; специално внимание върху окрупняването на Районна прокуратура – Стара Загора в частност оптимизиране щатовете на съдебните служители и магистратите; подобряване качеството на изготвяните и внасяни в съда прокурорски актове; активно включване на прокурорите в мултидисциплинарни екипи, инициирани от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; повишаване квалификацията на магистрати и съдебни служители, както и възможност за тяхното кариерно израстване; работата в екип и подобряване условията на работа.

Въпроси към кандидата поставиха Гергана Мутафова, Пламен Найденов, Евгени Иванов и Светлана Бошнакова - членове на Висшия съдебен съвет, които поискаха мнението й за кадровите и организационни въпроси на Районна прокуратура – Стара Загора в новия си формат, след превръщането на Районна прокуратура -Казанлък в Териториално отделение, как би сформирала ръководния си екип и как би организирала дежурствата на прокурорите. Обсъдена бе и нейната мотивация да се кандидатира за административен ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, както и действията, които би предприела за намаляване оправдателните присъди.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Гергана Мутафова, Калина Чапкънова и Евгени Иванов – членове на Висшия съдебен съвет, като се обосноваха с богатия административен опит на прокурор Димитрова, нейната мотивация, добре изготвената и представена концепция за стратегическо управление на Районна прокуратура – Стара Загора и отличното й познание за спецификите на съдебния район. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във