Параграф22 Daily

§22 Новини

Тихомир Шабов е районен прокурор на Велико Търново - втори мандат

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Велико Търново, в който участва атестирания кандидат Тихомир Шабов – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Велико Търново. Единодушно, с 9 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Прокурор Шабов притежава над 21 години юридически стаж. Неговата професионална кариера започва като „следовател“ в Окръжната следствена служба – Велико Търново, която длъжност заема в периода от 2000 г. до 2006 г. В периода от 2006 г. до 2015 г. е прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново, а от 2015 г. до 2020 г. е неин административен ръководител. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 41/18.11.2020 г. е определен за изпълняващ функциите„административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Велико Търново, считано от 24.11.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Шабов спрямо длъжността, за която кандидатства. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Районна прокуратура – Велико Търново.

Според концепцията си за стратегическо управление, прокурор Шабов мотивира участието си в процедурата с натрупания административен опит при ръководството и организацията на дейността на Районна прокуратура – Велико Търново, както и създадените добри професионални взаимоотношения с ръководствата на различните институции, с които прокуратурата работи. Отбелязва, че е уверен и че би могъл да поеме отговорността за ръководство и за втори мандат. Работата му се отличава със значителен интензитет, както в обема, така и в разнообразието на поставените задачи, което го е изградило като организиран, оперативен, диалогичен и отговорен прокурор. Като основен приоритет е заложил запазване на постигнатите през годините много добри резултати и организация, като залага на приемствеността и развитието на създадените вече положителни практики.

Приоритетно за него е създаването на необходимата организация за работа на четирите териториални отделения в съдебния район; решаване на социално-битови проблеми на прокуратурата, свързани с недостиг на помещения за прокурорите и служителите; подобряване на срочността и качеството на разследване, както и повишаване общественото доверие в прокуратурата.

Въпроси към кандидата поставиха Гергана Мутафова, Калина Чапкънова и Евгени Иванов - членове на Висшия съдебен съвет, които поискаха неговото мнение за предизвикателствата при преструктурирането и организацията на работата на Районна прокуратура - Велико Търново вследствие на закриването на районните прокуратури и трансформирането им в териториални отделения. Коментирано бе неговото виждане за реализиране целите, които е посочил в концепцията си за стратегическо управление на Районната прокуратура в град Велико Търново. Обсъдена бе неговата лична натовареност спрямо колегите му, уменията му да съвместява административната работа с прокурорската такава и работата му с медиите, във връзка с повишаване общественото доверие в прокуратурата.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Гергана Мутафова, Калина Чапкънова и Евгени Иванов - членове на Висшия съдебен съвет, както и Иван Гешев – Главен прокурор на Република България, които се обединиха около мнението, че той притежава добри административни, професионални и лични качества, които ще бъдат полезни за развитието на Районна прокуратура – Велико Търново.

Facebook logo
Бъдете с нас и във