Параграф22 Daily

§22 Новини

Три протеста срещу разрешителни за строеж на малки ВЕЦ

Окръжна прокуратура - Смолян внесе по реда на надзора за законност протест в Административен съд - Смолян с искане за прогласяване на нищожността на разрешително за строеж на обект – МВЕЦ  (Малка водноелектрическа централа) „Забърдо“, находяща се в землището на с. Забърдо и с. Малево, общ. Чепеларе, обл. Смолян и река Забърдска.  Документът е издаден от главния архитект на община Чепеларе.

До момента от Окръжна прокуратура  - Смолян  по реда на надзора за законност са били внесени и още два протеста в Административен съд - Смолян с искане за прогласяване на нищожността на разрешителните за строеж на обектите - МВЕЦ  „Црънча", находяща се в землището на  с. Црънча, общ. Доспат, обл. Смолян и река Доспатcка и МВЕЦ „Лесето", находяща се в землището на с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян и река Буйновска. Разрешителните са били издадени от главните архитекти съответно на община Доспат и община Борино.

Окръжна прокуратура – Смолян счита, че и в трите случая основни части от малките водноелектрически централи са изградени в коритата на реките Доспатска, Буйновска и Забърдска.  Те са имоти публична държавна собственост, по отношение на които не е спазен  реда за тяхното обременяване - чл.7 от Закона за държавната собственост (ЗДС), като липсва акт на Министерския съвет  за учредено ограничено вещно права на строеж от страна на държавата в полза на възложителите по  разрешителните за строеж. Така се обоснова извода, че разрешителните за строеж са издадени при липса на материално - правните предпоставки - учредено вещно право на строеж върху чужд обект, в случая публична държавна собственост, поради което и одобрените инвестиционни проекти и строителното разрешение се явяват съответно одобрени и издадени в противоречие с разпоредбите на чл.182, ал. 1 от Закона за устройство на територията, вр. с чл. 7, ал. 5 от ЗДС. Това е нарушение на материалния закон, обуславящо нищожност на  издадените разрешителни за тези строежи, е записано във внесените протести на Окръжна прокуратура - Смолян.

Предстои насрочване на заседания по трите протеста в Административен съд – Смолян. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във