Параграф22 Daily

§22 Новини

Три законопроекта за промени в ГПК за частното съдебно изпълнени, одобриха депутатите на първо четене

Три законопроекта за промени в Гражданския процесуален кодекс за облекчаване на частното съдебно изпълнение, одобриха депутатите на първо четене. Бяха внесени четири законопроекта, но този на Мая Манолова бе отхвърлен. В него се предвиждаше промяна, уеднаквяваща размера на държавната такса по искове за собственост и по облигационните искове за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договор и за сключване на окончателен договор, чиито предмет са вещни права върху недвижим имот.

Приетият законопроект от Министерски съвет очертава съдебното сътрудничество по гражданскоправните въпроси в Европейския съвет, свързано с Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст). Най-съществените промени, извършени със законопроекта, се отнасят до следното: премахване на междинното производство за признаване и изпълнение на съдебни решения (екзекватура); разширяване обхвата на правилата за компетентността съгласно Регламента, така че да се прилагат и по отношение на спорове с ответници от трети държави, включително уреждане на ситуациите, в които един и същ въпрос е висящ пред съд на територията на ЕС и пред съд извън нея; повишаване ефективността на споразуменията за избор на съд; подобряване на взаимодействието между Регламента и арбитража; подобряване на координацията на производствата пред съдилищата в държавите членки и поясняване на условията за движение на временни и охранителни мерки в ЕС.

Промените, внесени от ГЕРБ, са във връзка с високата натовареност на Върховния касационен съд. Вносителите обясняват, че разглеждането на частни жалби от ВКС като обикновена втора инстанция не е свързано с конституционната му функция да уеднаквява съдебната практика. В тази връзка предложените изменения предвиждат когато определенията по чл. 274, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс са постановени от апелативен съд, да подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд, а когато са постановени от окръжен съд - пред съответния апелативен съд. Според тях тази промяна ще осигури възможност на ВКС да изпълнява задълженията си като касационна инстанция по граждански и търговски дела, включително и като уеднаквява практиката по тълкувателен път и ще спомогне да се използва капацитета на апелативните съдилища.

От ПФ поискаха отменянето на четири точки на член 417 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). По този начин се отменя възможността за издаване на заповед за изпълнение въз основа на счетоводни документи на държавни учреждения, общини и банки.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във