Параграф22 Daily

§22 Новини

Тричленен съвет ще преценява исканията за преместване на нотариуси

Тричленен съвет към Дирекция "Съдебна и други специализирани дейности" (СДСД) на Министерството на правосъдието ще оценява всички заявления за преместване на  действащи нотариуси в друг съдебен район, както и за замяна на райони на действие между двама нотариуси при взаимно съгласие между тях. Съветът ще прави оценка на всички относими обстоятелства по искането за преместване, а след това ще представя на министъра на правосъдието протокол от заседанието с мотивирано предложение, заедно с всички документи по преписката, съответно проект на заповед (за преместване, замяна или отказ). Окончателното решение ще се взема от министъра на правосъдието, както предвижда законът.

Това става ясно от заповед на служебния министър на правосъдието Христо Иванов от 20 октомври т.г., публикувана на сайта на министерството, с която се утвърждават вътрешни правила за дейността на Дирекция "Съдебна и други специализирани дейности". Правилата обхващат целия много сериозен периметър от дейности на дирекцията, за повечето от които отдавна има индикации, че са сериозен корупционен източник.

Именно на тази дирекция е възложено да осъществява дейностите по подготовка и провеждане на конкурсите за заемане на длъжността държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител, помощник на ЧСИ, съдия по вписванията, нотариус, помощник нотариус по заместване и синдик. Дирекцията осъществява цялата административна дейност по подготовката на документацията и подпомагането на министъра във връзка с правомощията му по Закона за ЧСИ, Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Закона за съдебната власт (участието в заседанията на ВСС, становища по предложенията на Комисията по предложенията и атестациите, предложения за броя на съдебните райони и седалищата на съдилищата), тя подготвя документацията, свързана с определяне на броя на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията и т.н.

До момента  обаче, никога във вътрешните правила за дейността на Дирекция СДСД не е имало уредба на регламента на преместванията на държавните съдебни изпълнители (ДСИ) и на нотариусите. През последните месеци от мандата на предишното правителство е правен опит да се създадат такива правила, но той е останал недовършен, научи "Правен свят".

Естествено, преместването на ДСИ и нотариуси може да бъде извършено и без да има такива правила, по които да се прави преценката, като вместо това всичко се остави на усмотрението на министъра (или на натоварен от него зам.-министър). Но тъкмо защото темата за преместване на нотариусите винаги е била дискусионна, а и съдържа сериозен корупционен потенциал, сегашното ръководство на МП обяви още преди месеци, че ще изготви такива правила. "Целта ни е да уредим формула с ясни правила, които да позволят вземане на решения единствено на принципна основа", каза за "Правен свят" зам. министър на правосъдието Петко Петков.

Новият Съвет, който ще се произнася по молбите на нотариусите за преместване, ще е постоянно действащ орган с мандат от пет години. Създава се със заповед на министъра на правосъдието, като в него влизат: представител на Министерството на правосъдието, определен от министъра, съдия от Върховния касационен съд, определен от председателя на ВКС, и нотариус, определен от Съвета на нотариусите. Министърът, председателят на ВКС и Съветът на нотариусите определят съответно и резервни членове на Съвета. По-интересното е, че Съветът ще взема решенията си с единодушие, което трябва да бъде вид гаранция срещу нерегламентирани влияния. Тримата му членове ще са несменяеми за времето на мандата си, освен ако бъдат освободени от Съвета по тяхно искане, бъдат дисциплинарно наказани или освободени от длъжност, пише в правилата. Мандатността е важен елемент в случая, доколкото тя би попречила да се сменя безконтролно един или друг член на Съвета в търсене на угодни решения, коментират за "Правен свят" от министерството.

Към момента вече са определени двама от членовете на съвета – представителят на Министерството на правосъдието, определен от министър Христо Иванов, и съдия от ВКС, посочен от проф. Лазар Груев. Двамата са посочили и резервни членове. Чака се следващата седмица и Нотариалната камара да посочи свой представител, за да може съветът да заработи, казаха за "Правен свят" от МП.

Интересното е, че към момента има немалко постъпили заявления за преместване на нотариуси. Само за преместване в София през последната година са подадени 12 молби, отделно има и няколко молби за преместване в други градове. Предишното ръководство на МП не е разгледало нито една от тези молби, макар че по закон министърът на правосъдието е длъжен да се произнесе в 14-дневен срок от постъпване на заявлението за преместване. Така или иначе, молбите за преместване в София няма как да бъдат удовлетворени, доколкото в София няма свободни места за нотариуси, а едно от условията за преместване е наличието на вакантни места. (Липсата на вакантни места не попречи обаче през декември 2009 г. тогавашният правосъден министър Маргарита Попова да премести 7 нотариуса от провинцията в София – по здравословни, семейни и лични причини. За целта бяха отворени нови места, над законовата норма, което е нарушение на закона. Почти всички преместени в София са били прясно назначени за нотариуси с последния конкурс, което се виждало и от номерата им, коментираха тогава от гилдията за "Правен свят".)

Новите правила, подписани от министър Христо Иванов, предвиждат, че на сайта на МП непрекъснато ще има актуална информация за свободните места за нотариуси в страната, което ще е ясен знак за допустимите премествания. "Съветът изисква ежемесечно от Нотариалната камара информация за свободните места за нотариуси в отделните съдебни райони. Информацията за свободните места се обявява в сградата на Министерство на правосъдието – гр. София, ул. "Славянска" № 1 и на официалната интернет страница на министерството" , пише в правилата. Ако се налага, при преценка на възможността за преместване ще се иска и информация от НСИ за броя на населението в района.

Предвидено е, че когато желаещите да се преместят са повече от местата, Съветът ще преценява първо дали всеки от тях има основателни причини, а след това и дали съдебният район, от който се мести е обезпечен – защото преместването не трябва да застрашава баланса в системата, дори с цената на решаването на личните проблеми на нотариусите. Ще се преценява и дали някой от желаещите има дисциплинарни наказания. При равни други условия преместването ще се позволи на този, който има най-дълъг стаж като нотариус.

Според зам. министър Петков не би следвало да има проблем с постигането на единодушие в Съвета по всеки конкретен случай, защото критериите са ясни, отнасят се до обективни факти, а и не се стига до конкуренция между желаещите преместване в рамките на едно основание – не се преценява чии лични причини са по-важни, а само наличието или липсата им. Същото важи и за останалите критерии.

Критериите за преместването са описаните в закона – "обстоятелства, настъпили независимо и извън волята на нотариуса след придобиване на правоспособността му, които се отнасят до неговото здравословно състояние, семейно положение и други, които във всички случаи водят до пълна или частична невъзможност да упражнява нотариални функции в съществуващия район на действие". В случай на нужда от преценка на тези обстоятелства, Съветът ще може да ползва становището на експерти.

Новите правила, одобрени от министър Иванов, съдържат и регламент за преместване на държавни съдебни изпълнители и на съдии по вписванията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във