Параграф22 Daily

§22 Новини

Удостоверения за недвижими имоти - от всяка служба по вписванията

Във всяка служба по вписванията в страната да можем да подаваме заявления за удостоверения за собствеността върху недвижими имоти и за извършени вписвания по партидите им, предвижда проект на изменение и допълнение на Правилника за вписванията.


Документът, който е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на правосъдието и Портала за обществени консултации, предлага облекчаване на процедурата по искане и получаване на удостоверения от службите по вписвания.


В момента граждани могат да получават удостоверения за собствеността върху имоти, извършени сделки с тях, вписани ипотеки, възбрани, договори за наем, аренда и др. само в службата по вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот.


За първи път в проекта е дадена възможност заявлението за издаване на удостоверение да бъде подадено в една служба по вписванията и да бъде получено като заверен препис от заявителя в друга, посочена от него служба по вписванията, което в максимална степен би улеснило обслужването на гражданите. По отношение на това предложение е предвидено отлагателно действие - от 15 юни 2015 г. Причината е необходимостта от организационното осигуряване на процеса по предоставяне на новата услуга и при необходимост - актуализиране на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, като и тук водеща е идеята предоставянето на услугата да не изисква допълнителни такси за гражданите.


От едно гише да получаваме справка за недвижимите имоти в цялата страна, с които се е разпореждало определено лице, предлага още проектът.


Основната група от нови текстове са насочени към оптимизиране на дейността на съдиите по вписванията и службите по вписванията и подобряване на взаимодействието между тях чрез ясно регламентиране и разпределение на отговорностите в производството по вписване и създаване на допълнителни гаранции за законосъобразност в съвременните условия.


Промените имат за цел и конкретизиране на уредбата на отделните етапи на вписването и съчетаването им с по-ефективно използване на информационно-техническите възможности на Агенция по вписванията.


Наред с изброените мерки, насочени към оптимизация на уредбата, предложенията имат за цел да се създадат необходимите нормативни предпоставки за постепенна електронизация на вписването и автоматизиране на процесите, свързани с воденето и поддържането на съответните книги и регистри, включително и изграждане на Имотния регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във