Параграф22 Daily

§22 Новини

Удължиха с 10 работни дни договора за одит на информационната сигурност на ЦССРД

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъде сключен анекс за удължаване с 10 работни дни, считано от 28.02.2020 г., на  срока на договора с предмет „Одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД)“ и упълномощи Евгени Диков - и. ф. представляващ Висшия съдебен съвет да подпише анекса. Решението на Пленума на ВСС е във връзка с искане от изпълнителя „Аматас“ ЕАД, заради установени обстоятелства, които налагат прилагането на различен подход при предоставяне на услугата, както и промени в използваните техники и инструменти.

Договорът за одит на информационната сигурност на системата, с оглед ограничаване на вътрешните и външните ѝ уязвимости, е сключен на 13.01.2020 г. и е със срок на изпълнение 45 дни от датата на влизането му в сила.

Решението за извършване на техническа експертиза на Системата за случайно разпределение на делата е взето от Пленума на ВСС през м. април 2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във