Параграф22 Daily

§22 Новини

Упълномощиха председателя на ВСС да предприеме действия за премахването на сградата на РС- Бяла и за изграждането на нова

Пленумът упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството и до областния управител на област Русе за обявяване за имот частна държавна собственост, на имот - публична държавна собственост, представляващ масивна двуетажна административна сграда и триетажна пристройка, и за неговото премахване.

Решението е във връзка с Инвестиционната програма на ВСС, в която е предвидено изграждане на нова административна сграда за органите на съдебната власт в гр. Бяла. Настоящата административна сграда на съда е изградена през 1940 г. и надстроена след 1951 г., като въз основа на проведени обследвания и анализ на документацията е установено, че са налице сериозни дефекти и повреди на носещата конструкция. Разпоредбата на чл. 7 от Закона за държавната собственост забранява разпореждането с имоти и вещи – публична държавна собственост, поради което преди да се пристъпи към премахването на сградата е необходимо същата да се обяви за частна държавна собственост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във