Параграф22 Daily

§22 Новини

Упълномощиха представляващия ВСС да организира и провежда обществени поръчки

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да организира и провежда процедурите по реда на Закона за обществените поръчки, в качеството му на Възложител, при наличие на нормативно основание да сключва или изменя договори или да прекратява процедури, заложени в рамките на Дейност 2 от проект „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, както и с право да преупълномощава трети лица с възложените му с настоящото решение правомощия.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 29/05.12.2019 г. е одобрено сключването на Допълнително споразумение към Споразумението за партньорство за изпълнението на проекта, бенефициент по който е ИВСС.

Висшият съдебен съвет в качеството си на партньор отговаря за изпълнението на дейността „разработване на електронен публичен регистър на отводите, включващ исканите отводи и мотивите, с които са уважени или не за всеки съдия“. В изпълнение на тази дейност ВСС следва да възложи обществени поръчки за изготвяне на техническа спецификация за обществена поръчка и провеждане на процедура за избор на изпълнител и възлагане на обществена поръчка за разработване на електронен публичен регистър на отводите с прогнозна стойност в размер на 150 000 лв. без включен ДДС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във