Параграф22 Daily

§22 Новини

Упълномощиха представляващия ВСС да подписва документи, заповеди и договори по проект „Въвеждане на програмно бюджетиране в съдебната власт“

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС, определен за ръководител на проект „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“ през 2019 г., финансиран по ОПДУ, да подписва всички документи, заповеди и договори, свързани с цялостното управление и изпълнение на проекта от страна на ВСС, включително и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (и анекси към него), в качеството му на Ръководител на проекта, както и с право да преупълномощава други членове на ВСС. Представляващият ВСС е упълномощен да организира, провежда и сключва или изменя договори, или прекратява процедурите по реда на Закона за обществените поръчки, в качеството му на Възложител за процедурите, заложени в рамките на проекта, както и с право да преупълномощава трети лица с възложените му с настоящото решение правомощия.

Пленумът на ВСС определи екипа за изпълнение на проекта в състав - координатор, счетоводител и технически сътрудник, които са служители в администрацията на Съвета. Проектното предложение „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“ е утвърдено с решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/29.07.2019 г., като за ръководител на проекта е определен г-н Боян Магдалинчев – представляващ ВСС.

С решение от 13.03.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ е одобрено финансирането на проектното предложение на обща стойност    867 462, 27 лв., а на 27.03.2020 г. е изпратен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ за проект „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“.

С изпълнението на проекта ще бъде извършена оценка на прилагането на програмното  бюджетиране и анализ на европейските практики за ориентирано към резултатите бюджетиране в системата на съдебната власт. Ще бъде разработена методология за програмно бюджетиране и ще бъде направена оценка на системата за съдебни такси. Сред заложените дейности е усъвършенстване на нормативната рамка за въвеждане на програмно бюджетиране в съдебната власт, разработване и внедряване на програмен продукт за отчитане по бюджетни програми, както и обучение по програмно бюджетиране. Индикативният срок за изпълнение на проекта е 01.12.2022 г. Проектът ще допринесе за изпълнение на целите на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, ще повиши ефективното администриране на съдебната власт чрез въвеждането на програмно бюджетиране за всяка структура от институциите на съдебната власт и ориентиране на бюджета към постигане на резултати, обвързване на финансирането със заложените цели, дейности, натовареност и обективна оценка на разходите по видове преписки и дела, ще постигне адекватно финансиране на правораздаването като основна държавна функция.

Проектът „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“ надгражда предходния проект на ВСС „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във