Параграф22 Daily

§22 Новини

Увеличават бюджетите на окръжните съдилища във Велико Търново, Добрич и Сливен

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение по бюджетите на окръжните съдилища в градовете Велико Търново, Добрич и Сливен, във връзка с извършване на текущи ремонти и обзавеждане на помещения за центрове по медиация, изграждани по проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по ОПДУ.

Пленумът на ВСС увеличи бюджетът на Окръжен съд – Велико Търново с 1 828 лв., на  Окръжен съд – Добрич с 1 186 лв. и на Окръжен съд – Сливен с 9 900 лв. Средствата са за сметка на неразпределение резерв по параграф „Издръжка“ за 2020 г. по бюджета на съдебната власт.

Към момента е изграден Центърът по медиация в Окръжен съд – Враца за Апелативен район София. За Апелативен район Пловдив на Окръжен съд – Пловдив е отдадено за безвъзмездно ползване помещение от Адвокатски съвет – Пловдив, намиращо се в непосредствена близост до сградата на съда. Преговорите са в напреднал стадий и се очаква до средата на м. юли 2020 г. помещението да бъде предоставено за срок от 5 години.

Висшият съдебен съвет е партньор по проекта на Министерство на правосъдието в частта на дейност 4, която предвижда създаването и  обзавеждането на 5 пилотни центъра по медиация – по един за всеки апелативен район, провеждане на 5 публични  събития и предоставяне на безплатни процедури по медиация. За координатор на проекта от страна на ВСС с решение № 44 на Пленума на ВСС от 15.12.2016 г. е избран Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна. Решението на Пленума на ВСС ще бъде изпратено на г-н Марин Маринов – административен ръководител на Окръжен съд – Варна и координатор по проекта, за сведение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във