Параграф22 Daily

§22 Новини

Увеличение на прокурорските актове за престъпления, свързани с наркотици и прекурсори през 2018 г., отчита АП - Варна

Внесените в съда прокурорски актове през 2018 г. за престъпления, свързани с наркотици и прекурсори, е нараснал с почти 12 процента. Изводът от анализа на специалния надзор за престъпленията с предмет наркотични вещества и прекурсори сочи доста добра ефективност при противодействието на деянията по член 354а – 354в от Наказателния кодекс, въпреки ясно изразената тенденция след 2010 г. за съществено нарастване на броя на тези дела. Само през миналата година в апелативния регион са били образувани нови 1130 досъдебни производства за извършени престъпления, свързани с наркотични вещества. 53 са наказателните производства на специален надзор през 2018 г.

За целия апелативен регион, който обхваща шест окръжни и 20 районни прокуратури във Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, през отчетния период са осъдени и санкционирани общо 5022 лица, от които във варненския район те са били 1620, в добричкия – 862, в шуменския – 784, в разградския – 656, в търговищкия – 561, а в силистренския район – 539 лица, посочи в отчетния доклад за работата на прокурорите от варненския апелативен регион административният ръководител на Апелативната прокуратура във Варна – апелативният прокурор Владимир Чавдаров.

За поредна година прокурорите от региона на Апелативната прокуратура отчитат увеличена активност на органите на приходната агенция НАП при подаването на сигнали. Ако през 2017 г. оттам са постъпили 186 сигнала, то през миналата година в прокуратурите са заведени 443. От този показател може да се направи логичният извод, че държавата с всички свои инструменти оказва необходимото противодействие на опитите за увреждане на фискалната политика. Благодарение на активността на приходната агенция са образувани и значителен брой досъдебни производства, какъвто никога досега не е бил достиган, а в резултат са внесени и повече актове в съда за реално пресичане и наказване на тази престъпност.

През 2018 г. са намалели сигналите от ДАНС, но е останала висока активността на дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР. За поредна година не е постъпил нито един сигнал от Агенцията за следприватизационен контрол.

В апелативния регион най-голям дял в структурата на престъпността заемат престъпленията против собствеността и особено кражбите. Висок остава и относителният дял на разследванията на общоопасните престъпления, особено на пътно-транспортните, въпреки усилията на държавата за увеличаване на санкциите на водачите за нарушения по Закона за движение по пътищата.

Непроменен в сравнение с 2017 г. е и броят на делата за шофиране след употреба на алкохол. Престъпленията против личността през 2018 г. са били 1603, като броят на умишлените убийства в региона на Апелативната прокуратура във Варна - 23, а причинените телесни повреди – 467.

Срочността при привеждане в изпълнение на съдебните актове е било много добро за целия апелативен регион. През 2018 г. в прокуратурата от съда са изпратени влезли в сила присъди, определения и решения срещу 2750 лица. На 994 подсъдими е било наложено наказание „Лишаване от свобода“, 1104 са били лишени от право да заемат държавни и обществени длъжности по член 37, ал. 1 от НК, на 687 лица е било наложено наказание „Пробация“, а на 85 – обществено порицание. През 2018 г. предаден на съд подсъдим е получил наказание „Доживотен затвор“.

От отчетния доклад на Апелативната прокуратура във Варна става ясно, че през миналата година от всички 38 174 преписки в региона близо 3 процента са били с международен елемент. 12 години след присъединяването на България към Европейския съюз постигнатите резултати в използването на инструментите за международно сътрудничество по наказателни дела и натрупания прокурорски опит се оценяват като много добри.

През 2018 г. се наблюдава двойно увеличение на ЕЗА, поискани от териториалните прокуратури в региона, което води до извода, че прокурорите са продължили да събират доказателства по досъдебните производства чрез способите на международноправното сътрудничество, включително и да използват и прилагат влезлия в сила от 23 февруари 2018 г. Закон за европейската заповед за разследване. Така през отчетния период са издадени 61 европейски заповеди за арест от прокурори от варненския апелативен регион. Представители на обвинението са участвали в 48 производства за допускане изпълнението на входящи ЕЗА, увеличение бележат и екстрадиционните производства.

Прокурорите от апелативния регион са продължили традицията и през миналата година да се срещат с подрастващи с цел превенция на престъпността и повишаване на правната култура и поведение на непълнолетните. Проведени са срещи и беседи с над 2000 ученици от региона и футболна среща „Заедно можем“ между деца в риск и прокурори по инициатива на Окръжната прокуратура в Шумен.

Гости на отчетното събрание на прокурорите от региона на Апелативната прокуратура във Варна, което се проведе в залата на почивния дом на Прокуратурата на Република България в Бяла, бяха заместникът на главния прокурор при ВАП Ася Петрова, членът на ВСС Огнян Дамянов, Валери Първанов, завеждащ отдел при ВКП, както и заместник-председателят на Апелативния съд Милен Славов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във